Change language English Polski

Nr 3 (3) Kary fizyczne

List od redakcji:

TEORIA

Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci
Anna Piekarska

Kary fizyczne w dzieci?stwie - perspektywa kulturowa.
Örjan Bartholdson

Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw cz?owieka - regulacje mi?dzynarodowe i legislacje pa?stw europejskich.
Peter Newell

Regulacje prawnokarne dotycz?ce fizycznego karcenia dzieci.
Violetta Konarska-Wrzosek

Przetwarzanie informacji spo?ecznych przez rodziców wysokiego ryzyka i rodziców stosuj?cych przemoc fizyczn? wobec dzieci.
J. Milner

BADANIA

Kary fizyczne w dzieci?stwie - retrospekcje doros?ych Polaków.
Monika Sajkowska, Gra?yna Fluderska

Ocena skuteczno?ci zakazu stosowania kar cielesnych w Szwecji
Joan E. Durrant

Z?e traktowanie dziecka w procesie wychowania a agresja wczesnodzieci?ca
Roy C. Herrenkohl M. Jean Russo

PRAKTYKA

Kampanie spo?eczne przeciw stosowaniu kar fizycznych
?ukasz Wojtasik

Jak wychowywa? bez kar fizycznych? Praca z rodzicami bij?cymi swoje dzieci
Jolanta Zmarzlik

ORGANIZACJE

NSPCC - National Society for the Prevention of Cruelty to Children
End Physical Punishment of Children (EPOCH Worldwide)