Change language English Polski

O Fundacji

Misja Fundacji

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewni? ka?demu dziecku bezpieczne dzieci?stwo. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które do?wiadczy?y przemocy.

Realizuj?c nasz? misj?:

  • Uczymy doros?ych, jak traktowa? dzieci, ?eby ich nie krzywdzi?
  • Pokazujemy im, jak reagowa?, gdy podejrzewaj?, ?e dziecku dzieje si? krzywda
  • Uczymy dzieci, jak mog? unikn?? przemocy i wykorzystywania
  • Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczn? i prawn?
  • Wp?ywamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroni?o interes dziecka

Statut Fundacji  - plik do pobrania >>

Fundacja Dzieci Niczyje nale?y do nast?puj?cych organizacji/sieci wspó?pracy: Child Helpline International, Child Rights Information Network, ECPAT International, EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings, Eurochild, European NGO Alliance for Child Safety Online, Federacja Mazowia, Home Start International, Insafe, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?, La Voix De l'Enfant, Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Ma?ych Dzieci, Separated Children in Europe Programme, Youth Protection Roundtable

Czym zajmuje si? Fundacja Dzieci Niczyje?

Jeden dzie? z ?ycia Fundacji Dzieci Niczyje

"Jedna godzina, trzy punkty na mapie Warszawy, dziesi?tki ludzi, setki spraw i my?li skoncentrowanych wokó? ma?ych ludzi, krzywdzonych, zaniedbanych i opuszczonych przez nieodpowiedzialnych lub pogubionych, zapl?tanych we w?asne problemy doros?ych.

Powiedzmy, ?e jest trzynasta. Na Katowickiej, Mazowieckiej i Walecznych pachnie drug? tego dnia, parzon? kaw?, dyskretnie szumi? komputery, mniej dyskretnie pobrz?kuje domofon, a ju? zupe?nie bez szacunku dla uszu dzwoni?, graj? i ?piewaj? dzwonki telefonów.

Na Walecznych, przed budynkiem parkuje kawalkada dzieci?cych wózków, na drugim pi?trze mamy ze swoimi maluchami, pod opiek? Marleny i Anety, ucz? si? jak by? dobrymi mamami, jak radzi? sobie ze stresem, jak cieszy? si? macierzy?stwem, jak rozpozna?, co mówi dziecko, kiedy p?acze. (...)

Marta z Katowickiej ma dzi? dobry dzie?, uda?o jej si? zach?ci? znan? firm? do wspó?pracy przy nowej kampanii spo?ecznej. Przekona?a ich, ?e klapsy nie s? dobrym pomys?em na wychowanie dzieci, teraz oni pomog? nam przekonywa? rodziców w ca?ej Polsce. (...)

Na Mazowieckiej trwa przes?uchanie  jedenastoletniej Oli. Ola ma tylko babci? i wujka, który jest „zupe?nie chory i babcia opiekuje si? nim”. Dziewczynka dobrze zna nasz Przyjazny Pokój Przes?ucha? (...)"

Statut Fundacji  - plik do pobrania >>

 

Zapraszamy do lektury broszury "Czym zajmuje si? Fundacja Dzieci Niczyje?"