Change language English Polski

O kampanii

Kampania spo?eczna „Z?a tradycja”


Cel kampanii: zwrócenie uwagi spo?ecze?stwa – w szczególno?ci profesjonalistów pracuj?cych z rodzinami – jak wa?ne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci oraz zwi?kszenie ?wiadomo?ci rodziców, ?e dawne metody wychowawcze szkodz? dzieciom i musz? ulec zmianie – wskazanie alternatywnych, bezprzemocowych metod wychowawczych

Media: prasa. Internet, plakaty wewn?trzne

Grupy docelowe: profesjonali?ci pracuj?cy z rodzinami, rodzice

Czas trwania: 19/11/12 – 31/12/12

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Wspó?organizatorzy:
Fundacja OPOKA, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja Mederi , Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny „Klanza", Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Stowarzyszenie „Czajnia”, Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Agencja realizuj?ca:
Publicis

Partnerzy medialni: Bli?ej Przedszkola, Miesi?cznik Dyrektora Szko?y, Miesi?cznik Dyrektora Przedszkola, Niebieska Linia, Edukacja Internet Dialog, Remedium, Emocje, Sygna? Magazyn Wychowawcy

 

Przeczytaj informacj? prasow? nt. kampanii >>

Pobierz plakat kampanii >>