Change language English Polski

O kampanii

Kampania spo?eczna "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia", 2013 r.

Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych i roli bliskich osób w ?yciu dziecka oraz u?wiadomienie szczególnej roli jak? dziadek/babcia mog? pe?ni? w ?yciu m?odego cz?owieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dziel?cych si? wiedz?, do?wiadczeniem, daj?cych wsparcie; wzmocnienie relacji pomi?dzy dziadkami/babciami a wnukami, a tak?e podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/bab?.

 

Organizatorem kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" jest Fundacja Dzieci Niczyje. Akcja jest wspó?organizowana przez PARTNERÓW BIZNESOWYCH oraz organizacje zrzeszone w Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?:

 

  • Stowarzyszenie „Siemacha” (Kraków, Rzeszów)
  • Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y „Szansa” w G?ogowie
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka - Warszawa
  • Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie
  • Stowarzyszenie „Bezpiecze?stwo Dziecka”
  • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Zielona Góra

Akcja "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" jest realizowana w partnerstwie z firmami: TelePolska Sp. z o.o. (wsparcie promocyjne i finansowanie nagród konkursowych w konkursie "Dziadkowie i wnuki"), Fundacja Orange wsparcie promocyjne i finansowanie nagród konkursowych w konkursie "Wspólna historia"), (Havas Worldwide Warsaw (przygotowanie kreacji reklamowej na zasadzie pro bono).

Kampania realizowana jest w okresie stycze? - czerwiec 2013 r. W dzia?aniach reklamowych wykorzystywana jest reklama prasowa, spoty radiowe oraz dzia?ania internetowe.

Dzia?ania towarzysz?ce: warsztaty edukacyjne dla bab? i dziadków, konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki" >>, konkurs "Wspólna historia">>

Zobacz i pobierz materia?y kampanii (kliknij TUTAJ).