Change language English Polski

O kampanii

 

         

 

„Kocham Ci?”, „Wierz? w Ciebie”, „Uda Ci si?”: s?owa, które daj? dziecku moc s? bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominaj? lub trudno im je wypowiada?. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje i Agencji Reklamowej Publicis „S?owa daj? moc" ma u?wiadomi? rodzicom, jak wa?ne w wychowywaniu s? dobre, pozytywne komunikaty, które przypominaj? dzieciom o tym, ?e s? kochane, akceptowane, ?e maj? wsparcie w najbli?szych.

Najnowsze badania FDN pokazuj?, ?e wi?kszo?? Polaków podziela przekonanie, ?e rodzice powinni chwali? dzieci*. Co ósmy respondent uwa?a jednak, ?e  trzeba oszcz?dnie mówi? dziecku o tym, ?e jest kochane. Ci?gle najm?odsi cz??ciej s?ysz? pochwa?y od mamy, ni? od taty. Cieszy wyra?na zmiana pokoleniowa - wi?cej dobrych s?ów wypowiadaj? m?ode matki i ojcowie, którzy -  w porównaniu ze starszymi pokoleniami – cz??ciej s?yszeli w  dzieci?stwie, ?e s? kochani i wa?ni dla rodziców. By wzmocni? te pozytywne zmiany i u?wiadomi? rodzicom, jak istotne s? pozytywne komunikaty w wychowaniu, Fundacja Dzieci Niczyje i Agencja Reklamowa Publicis rozpocz??y kampani? spo?eczn? „S?owa daj? moc”. Jej celem jest wskazanie rodzicom jak – za pomoc? dobrych s?ów - mog? wesprze? dziecko, da? mu moc przezwyci??ania trudno?ci i wiar? we w?asne mo?liwo?ci.

- Rodzice cz?sto obawiaj? si?, ?e chwal?c dziecko, wychowaj? je na zarozumia?e i egoistyczne. Oszcz?dnie u?ywaj? s?ów wyra?aj?cych mi?o??, wsparcie i docenienie, by nie „rozpu?ci?” swojego potomstwa. Tymczasem, te proste zwroty padaj?ce z ust rodziców – „kocham Ci?”, „wierz? w Ciebie” czy „uda Ci si?”, sprawiaj?, ?e m?ody cz?owiek jest radosny, potrafi si?ga? do gwiazd i podnosi? si? po upadkach – mówi Maria Keller-Hamela, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje. - Dziecko, które cz?sto s?yszy pozytywne komunikaty, wyro?nie na silnego cz?owieka z wysokim poczuciem w?asnej warto?ci. Te dobre s?owa zostan? w nim na ca?e ?ycie i b?d? mie? wp?yw na to, jak b?dzie funkcjonowa? w pracy, zwi?zkach i ?yciu rodzinnym– dodaje.

W ramach kampanii „S?owa daj? moc” powsta?y przekazy medialne oraz materia?y edukacyjne skierowane do rodziców. Wa?nym elementem akcji jest tak?e strona  www.s?owadaj?moc.fdn.pl, na której mo?na znale?? artyku?y i porady dotycz?ce pozytywnej komunikacji w wychowaniu. W ramach dzia?a? Fundacja zaprosi?a do wspó?pracy tak?e blogerów rodzinnych.  

Organizatorami akcji s? Fundacja Dzieci Niczyje i Agencja Reklamowa Publicis. Czas trwania kampanii: wrzesie? 2013 r. 

Kreacj? kampanii opracowa?a na zasadzie pro bono agencja reklamowa Publicis.


Cele kampanii:

•    promowanie pozytywnych metod wychowania dzieci – pochwa?, nagród, wsparcia
•    wzmacnianie pozytywnej komunikacji pomi?dzy rodzicami a dzie?mi
•    wzmacnianie wi?zi emocjonalnych pomi?dzy rodzicem a dzieckiem, poczucia bezpiecze?stwa dzieci, ?wiadomo?ci znaczenia bliskich osób, na które mog? liczy?
•    przygotowanie rodziców do  pozytywnego reagowania na trudne sytuacje w relacjach z dzie?mi.

Grupa docelowa: rodzice dzieci w wieku 0-18 lat

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje
G?ówny partner: Agencja reklamowa Publicis

Partnerzy: OAK Foundation, Netizens, Peppermint, Millward Brown

Fotografie dzieci na zasadzie pro bono wykona?a Marta Ankiersztejn

Patroni medialni: eDziecko.pl, Naj, Tina, Mam Dziecko, TTV

Projekt wspólfinansowany przez Miasto Sto?eczne Warszawa.

Pobierz informacj? prasow? (pdf, 150 KB) >>

Materia?y kampanii do pobrania:

Pobierz ulotk? (pdf, 1,7 MB) >>

Pobierz plakat (3 wersje, jpg, ok. 1 MB -kliknij na plakat, ?eby pobra?) >>

         


Pobierz SPOT RADIOWY 1a (mp3, 1 MB) >>
Pobierz SPOT RADIOWY 1b (mp3, 1 MB) >>

Pobierz SPOT RADIOWY 2a (mp3, 1 MB) >>
Pobierz SPOT RADIOWY 2b (mp3, 1 MB) >>