Change language English Polski

Oferta na zamówienie

Wa?ny nurt dzia?alno?ci Fundacji stanowi organizowanie i prowadzenie szkole? adresowanych zarówno do ró?nych grup profesjonalistów jak i rodziców dzieci, a tak?e samych dzieci i m?odzie?y.

Organizowane przez FDN szkolenia obejmuj? prowadzenie takich dzia?a? dydaktycznych i edukacyjnych jak: wyst?pienia na konferencjach, seminariach, prowadzenie szkole? wyk?adowych, warsztatowych, superwizji, zaj?? edukacyjnych, pikników, itp.

Oferta edukacyjna kierowana do profesjonalistów - dost?pna jest na platformie www.edukacja.fdn.pl. Informacje o zaj?ciach edukacyjnych dla dzieci i warsztatach dla rodziców natomiast w wi?kszo?ci publikowane s? na podstronach programów i projektów (przejd?>>) Fundacji,  w ramach których s? organizowane.

W odp?atnej ofercie edukacyjnej posiadamy szerok? gam? us?ug, w tym min.

  • szkolenia doskonal?c?ce oraz przygotowuj?ce do prowadzenia zaj?? dla dzieci i rodziców - skierowane do osób indywidualnych (tzw. szkolenia otwarte) i zamkni?tych grup odbiorców (szkolenia na zamówienie);
  • zaawansowane programy rozwojowe dla profesjonalistów, któzy chcieliby w zorganziowany i przemy?lany sposób zaplanowa? rozwój swoich umiej?tno?ci;
  • szkolenia "szyte na miar?" dla pracowników instytucji/organizacji, które daj? mo?liwo?? dopasowania zarówno zakresu merytorycznego jak i rodzaju metod szkoleniowych do indywidualnych potrzeb
  • wyk?ady, konferencje i seminaria;
  • edukacyjne pikniki tematyczne.

 

Po wi?cej szczegó?ów zapraszamy do kontaktu mailowego - szkolenia@fdn.pl.

 

 

 

 

 

http://fdn.pl/kalendarium-aktualnie-realizowanych-szkolen