Change language English Polski

Ostro?nie - dziecko! Konferencja nt. ochrony niemowl?t i ma?ych dzieci przed przemoc?

8 kwietnia w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odb?dzie si? IX Ogólnopolska konferencja „Ostro?nie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”. To najwi?ksze ogólnokrajowe wydarzenie po?wi?cone w ca?o?ci profilaktyce przemocy wobec niemowl?t i ma?ych dzieci – do 6. r. ?. Podczas tegorocznej konferencji b?dzie poruszana problematyka zapobiegania przemocy i zaniedbaniu ma?ych dzieci, w tym wsparcia rodziców w trudnych sytuacjach. Organizatorami konferencji s? Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Zapobieganie krzywdzeniu dziecka w pocz?tkowym okresie ?ycia ma szczególne znaczenie. To czas  intensywnego rozwoju we wszystkich sferach – biologicznej, emocjonalnej i spo?ecznej. Do?wiadczenia zwi?zane z przemoc? zaburzaj? ten proces i mog? powodowa? powa?ne deficyty, które determinuj? ca?e ?ycie cz?owieka. Dodatkowo tak ma?e dzieci maj? ograniczony kontakt ze ?wiatem zewn?trznym, co utrudnia zidentyfikowanie krzywdzenia i udzielenie odpowiedniego wsparcia. Tylko systemowa wspó?praca po??czona z du?? ?wiadomo?ci? i wra?liwo?ci? profesjonalistów mo?e pomóc nam lepiej chroni? najm?odszych – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje.

Tegoroczna konferencja zgromadzi ok. 400 profesjonalistów dzia?aj?cych na rzecz dziecka i rodziny, m.in. lekarzy, piel?gniarek, po?o?nych, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów i policjantów. B?d? oni uczestniczy? w wyk?adach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów, m.in. prof. Marinus van IJzendoorn z Uniwersytetu w Leiden w Holandii.

Jedna z sesji po?wi?cona zostanie pracy z dzie?mi rodziców osadzonych w zak?adach karnych. Podczas konferencji zostanie tak?e poruszony m.in. temat wp?ywu depresji rodzica na dziecko, korzystania przez ma?e dzieci z nowych technologii, czy rozmawiania z najm?odszymi o chorobie nowotworowej jednego z rodziców.

Wydarzenie jest finansowane ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy, Fundacji Veluxa, Funduszy Norweskim, Ambasady Królestwa Niderlandów W Warszawie oraz SHOM Warsaw.

Udzia? w konferencji jest bezp?atny.