Change language English Polski

Placówki

  • Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis Edelman

    Od 2008 roku, dzi?ki wsparciu finansowemu Fundacji Veluxa i wspó?pracy z O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej Praga Po?udnie, dzia?ania profilaktyczne i pomocowe adresowane do dzieci i ich rodziców prowadzone s? na Pradze w nowej placówce - Centrum Dziecka i Rodziny, którego patronk? jest Alina Margolis-Edelman – za?o?ycielka Fundacji Dzieci Niczyje.

    Przejd? do strony
  • Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

    Centrum Pomocy Dzieciom powo?ane przez Fundacj? Dzieci Niczyje w marcu 2003 roku, to specjalistyczna placówka, której zadaniem jest stosowanie i upowszechnianie nowatorskich w Polsce metod post?powania w przypadkach przest?pstw wobec dzieci. Od 2015 roku patronk? Centrum Pomocy Dzieciom jest Irena Kornatowska - wspó?za?o?ycielka Fundacji Dzieci Niczyje.

    Przejd? do strony