Change language English Polski

Programy i projekty

 • Dziecko w Sieci

  Fundacja Dzieci Niczyje od 2003 roku zajmuje si? problematyk? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie. Kompleksowe dzia?ania badawcze, edukacyjne, medialne oraz pomocowe prowadzone s? w ramach programu Dziecko w Sieci (dawniej: Akademia Bezpiecznego Internetu).

  Przejd? do strony programu
 • Dobry Rodzic - Dobry Start

  Dobry Rodzic – Dobry Start to pierwszy w Polsce program profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci (w wieku 0-6 lat). Aktywno?ci prowadzone w ramach projektu maj? wymiar zarówno ogólnopolski, jak i lokalny. Projekt rozpocz?? si? w 2007 roku pilota?em w wybranych dzielnicach Warszawy.

  Przejd? do strony programu
 • Bezp?atny Telefon Zaufania 116 111

  Celem Programu jest telefoniczne wsparcie dzieci i m?odziezy w trudnych sytuacjach, dzia?ania edukacyjne promocyjne zach?caj?ce m?ode osoby do szukania pomocy oraz korzystania z oferty telefonu. Telefon jest ca?kowicie bezp?atny oraz anonimowy.

  Przejd? do strony programu
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpiecze?stwa dzieci 800 100 100

  800 100 100 to bezp?atna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebuj? wsparcia i informacji w zakresie przeciwdzia?ania i pomocy dzieciom.

  Przejd? do strony projektu
 • Wymiar sprawiedliwo?ci przyjazny dziecku

  Program ma na celu popraw? sytuacji dzieci uczestnicz?cych w procedurach prawnych – karnych oraz cywilnych. Obejmuje dzia?ania edukacyjne dotycz?ce w szczególno?ci udzia?u dziecka w czynno?ci przes?uchania, wys?uchania oraz jego w?a?ciwej reprezentacji. Adresowany jest do profesjonalistów, dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

  Przejd? do strony programu
 • Program przeciwdzia?ania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

  Program ma na celu zapobieganie i przeciwdzia?anie ró?nym formom komercyjnego wykorzystywania dzieci (min. handlowi lud?mi, wykorzystywaniu w prostytucji lub ?ebractwie) poprzez zwi?kszanie ?wiadomo?ci i wiedzy profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi zagro?onymi ten problemem.

  Przejd? do strony programu
 • Dzieci?stwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej

  Projekt „Dzieci?stwo bez krzywdzenia” jest realizowany od 2005 roku i obejmuje swym zasi?giem Polsk?, Bu?gari?, Litw?, ?otw?, Mo?dawi? i Ukrain?. Koordynatorem projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, która wraz z organizacjami partnerskimi podejmuje inicjatywy skierowane na polepszenie systemu ochrony dzieci w Europie ?rodkowej i Wschodniej.

  Przejd? do strony programu
 • Dzia?ania lobbingowe

  Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje dzia?ania zwi?zane w wp?ywaniem na proces stanowienia prawa. G?ównym celem tych dzia?a? jest zapewnienie dzieciom ochrony w ró?nych dziedzinach prawa.

  Przejd? do strony projektu
 • Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom

  Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom to sie? 22 placówek w Warszawie, gdzie dzieci dotkni?te problemem wykorzystywania seksualnego mog? otrzyma? pomoc. W sk?ad Sieci wchodz? poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki pomocy spo?ecznej oraz organizacje pozarz?dowe z Warszawy. Placówki ?wiadcz? pomoc dla dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów.

  Przejd? do strony Programu
 • Chronimy Dzieci

  „Chronimy Dzieci” to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Program adresowany jest do ??obków, przedszkoli, szkó? podstawowych, gimnazjów, placówek opieku?czo-wychowawczych, organizacji pozarz?dowych i innych instytucji, dzia?aj?cych na rzecz dzieci. 

  Przejd? do strony programu
 • Krajowe Parnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?

  Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? to nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

  Przejd? do strony programu
 • Program grantowy "Bezpieczne dzieci?stwo"

  Konkurs ma?ych grantów Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze ?rodków The VELUX Foundations wspiera dzia?ania organizacji pozarz?dowych, których celem jest ochrona dzieci przed przemoc? i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. Ze ?rodków konkursu grantowego dofinansowane s? projekty przeciwdzia?ania zagro?eniom dzieci w Internecie; profilaktyki krzywdzenia ma?ych dzieci oraz wspierania dzieci-ofiar przest?pstw.

  Przejd? do strony programu
 • Program badawczy

  Projekty badawcze maj?ce na celu analiz? problemu krzywdzenia dzieci w Polsce.

  Przejd? do strony programu
 • Sieciaki

  Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosn?ce zainteresowanie najm?odszych internautów serwisami spo?eczno?ciowymi. W portalu uwzgl?dniono aktualne trendy i zjawiska zwi?zane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano równie? najnowsze rozwi?zania techniczne.

  Przejd? do strony projektu
 • Platforma e-learning Dziecko w sieci

  Platforma e-learning kampanii "Dziecko w Sieci" oferuje kursy z zakresu bezpiecze?stwa dzieci online. Narz?dzie daje zaawansowane mo?liwo?ci w zakresie wykorzystania go do edukacji szkolnej. Kursy mog? by? równie? pomoc? edukacyjn? dla rodziców lub ofert? dla m?odych internautów, którzy z w?asnej inicjatywy poszukuj? wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z mediów elektronicznych.

  Projekt realizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Fundacj? Orange i stanowi element programu Safer Internet w Polsce.

  Przejd? do e-learningu
 • Cosmogolem

  CosmoGolem to symbol praw dziecka. Jest reprezentantem zaufania, pomagacza i wybawcy najm?odszych. Sto?eczny Golem powsta? z my?l? o dzieciach, które potrzebuj? pomocy, nadziei i odwagi.
  Opiekuje si? dzieci?cymi marzeniami – w jego sercu znajduje si? okienko, poprzez które mo?na wrzuca? do ?rodka spisane na kartkach ?yczenia, postanowienia i marzenia. Nikt ich stamt?d nie wyjmie, pozostan? pod opiek? Golema.

  Przejd? do strony projektu
 • Kodeks Post?powania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce

  Kodeks Post?powania, to mi?dzynarodowe narz?dzie, promuj?ce spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu w przeciwdzia?aniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Powsta? w 1998 roku z inicjatywy organizacji pozarz?dowej ECPAT Sweden, przy rekomendacji UNICEF oraz ?wiatowej Organizacji Turystyki. Fundacja Dzieci Niczyje pe?ni rol? przedstawiciela Kodeksu Post?powania.

  Przejd? do strony projektu