Change language English Polski

Podaruj 1 procent Fundacji Dzieci Niczyje

Przemoc wobec dzieci wci?? pozostaje powa?nym problemem spo?ecznym w Polsce. Fundacja Dzieci Niczyje ju? od 22 lat pomaga ofiarom przemocy i przeciwdzia?a krzywdzeniu dzieci.

 


Jak przekaza? nam 1% podatku?

Wpisz KRS 0000 20 44 26 w formularzu PIT 

Wystarczy, ?e sk?adanym zeznaniu podatkowym za rok 2012 w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku nale?nego na rzecz organizacji po?ytku publicznego (OPP) wpiszesz nasz KRS 0000 20 44 26. Reszt? zajmie si? urz?d skarbowy.

Pobierz programu do rozliczania PIT

Je?li skorzystasz z naszego programu do rozliczania deklaracji PIT 2012, rubryka ta zostanie wype?niona automatycznie. Korzystaj?c z tego programu mo?esz równie? wys?a? PIT do urz?du skarbowego drog? elektroniczn?.

1% Twojego podatku naprawd? mo?e wiele zmieni?.

Dzi?ki Pa?stwa zaufaniu w 2012 roku uda?o nam si? pozyska? 318 809 z?otych. Dzi?kujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku. Zebrane ?rodki przeznaczyli?my na pomoc naszym podopiecznym.

W ubieg?ym roku Fundacja  Dzieci Niczyje:

•    pomog?a 150 tysi?com dzieci i m?odych osób, które zadzwoni?y do Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111,

•    w ramach prowadzonych programów profilaktycznych udzieli?a wsparcia ponad 3 tysi?com dzieci i ich opiekunom,

•    zapewni?a kompleksowe wsparcie terapeutyczne i prawne 356 dzieciom, ofiarom przemocy.

Pomó? nam zapobiega? przemocy wobec dzieci.