Change language English Polski

Przemoc w dzieci?stwie nie musi decydowa? o przysz?o?ci. Nowa kampania Fundacji Dzieci Niczyje.

Fundacja Dzieci Niczyje rozpocz??a kampani? spo?eczn? „Mój Tata”. Celem kampanii jest ukazanie, ?e odpowiednia pomoc mo?e odmieni? przysz?o?? dziecka krzywdzonego oraz zach?cenie do wsparcia dzia?a? organizacji poprzez przekazanie 1% na pomoc podopiecznym organizacji.

- Dzieci, które do?wiadczy?y przemocy mog? odzyska? równowag? i bezpiecze?stwo dzi?ki pomocy kompetentnych i ?yczliwych doros?ych. Profesjonalna pomoc pozwala zminimalizowa? konsekwencje krzywdzenia, które mog? zniszczy? nie tylko dzieci?stwo, ale ca?e ?ycie cz?owieka. Kampania „Mój Tata” podejmuje ten temat. Celem Fundacji Dzieci Niczyje jest wspieranie dzieci w procesie wychodzenia z traumy. Wiele historii naszych podopiecznych potwierdza, jak du?e ma to znaczenie. Dziecko, które do?wiadczy?o przemocy w rodzinie, dzi?ki profesjonalnej pomocy psychologicznej, ma ogromn? szans? ?y? inaczej, nie powtarza? destrukcyjnych zachowa?. – mówi Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. 

Spot „Mój Tata” przygotowany w ramach kampanii ukazuje histori? krzywdzonego przez rodziców w dzieci?stwie ch?opca, który dzi?ki wsparciu FDN, wyrasta na wspania?ego tat? swojego syna.

Metafor? istotn? dla przekazania przes?ania kampanii jest podró? z mrocznej scenerii przemocowego dzieci?stwa do rodzinnego domu pe?nego ciep?a i mi?o?ci – by zilustrowa? zmian?, jak? FDN wprowadza w ?ycie dziecka, które do?wiadczy?o przemocy ze strony najbli?szych. G?ównym przekazem jest to, ?e krzywdzone dziecko mo?e zosta? szcz??liwym doros?ym. Dzi?ki dzia?aniom, które przychodz? w por?, mo?na skutecznie przerwa? ci?g przemocy.

- Ukazanie postaci silnego, kochaj?cego rodzica b?d?cego w bliskiej relacji ze swoim dzieckiem, pomimo traumatycznych do?wiadcze? z w?asnego dzieci?stwa, by?o dla nas niezwykle wa?ne. Pozytywny przekaz buduje t? histori?. Jak w soczewce, odbija si? w niej wiele trudnych historii naszych podopiecznych, które, dzi?ki staraniom FDN, mia?y szcz??liwe zako?czenie. Wsparcie terapeutyczne, które zapewniamy, jest dla naszych podopiecznych bezcenne. Wielu z nich dostaje szans? na normalne, szcz??liwe ?ycie. Liczymy, ?e przekaz kampanii skutecznie zmobilizuje nie tylko dotychczasowych sympatyków dzia?a? fundacji, ale zach?ci tak?e nowych odbiorców do podzielenia si? swoim 1% w s?usznym celu. FDN dzia?a, by dawa? dzieciom si??. Mo?emy skutecznie pomóc dzieciom krzywdzonym i razem odmieni? ich ?ycie. – dodaje Monika Sajkowska. 

W ci?gu prawie 25 lat istnienia Fundacja Dzieci Niczyje kompleksowo rozwin??a dzia?ania profilaktyczne i pomoc dzieciom krzywdzonym. Z pomocy oferowanej przez FDN skorzysta?y tysi?ce dzieci i ich opiekunów.

Dzi?ki ?rodkom z 1% przekazywanym Fundacji Dzieci Niczyje, organizacja zapewnia pomoc psychologiczn? i prawn? dzieciom – ofiarom przest?pstw i ich rodzinom, a tak?e prowadzi dzia?ania maj?ce na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci.

Za pomys? kreatywny, w tym przygotowanie spotu i KV oraz realizacj? kampanii odpowiada agencja McCann, a za dobór mediów – OMD Media Direction. Spot wyre?yserowa?a Anna Kazejak. Kampania b?dzie toczy? si? w Internecie i w kana?ach OOH. Spot jest dost?pny w wersji 40’’ i 30’ z napisami.