Change language English Polski

Przy??cz si?!

Pomó? nam prowadzi? kampani? na jak najszersz? skal? i dotrze? z informacj? do rodziców i opiekunów na terenie ca?ego kraju.
Wspieraj kampani? finansowo przez przekazanie 1% podatku>> lub darowizn?>>

Masz mo?liwo?? promowania kampanii  „S?owa rani? na ca?e ?ycie” w swoim otoczeniu?

Skontaktuj si? z nami>> – wspólnie ustalimy, jak mo?esz w??czy? si? w dzia?ania na rzecz walki z przemoc? werbaln? wobec dzieci.

Kontakt:
Fundacja Dzieci Niczyje
www.s?owarani?.fdn.pl
s?owa@fdn.pl

Facebook