Change language English Polski

Raport "Dzieci si? licz?"

Raport "Dzieci si? licz?. Informacje o zagro?eniach bezpiecze?stwa i rozwoju dzieci w Polsce".

Jest to kompendium danych statystycznych i badawczych na temat ró?nych form krzywdzenia dzieci - przemocy, wykorzystywania seksualnego, krzywdzenia komercyjnego i zagro?e? dzieci w Internecie.

Autorzy raportu po?wi?cili du?o uwagi zagro?eniom wczesnego dzieci?stwa. Dokument prezentuje równie? dane dotycz?ce obszarów ryzyka krzywdzenia dzieci - wymiarów ?ycia spo?ecznego maj?cych znacz?cy wp?yw na bezpiecze?stwo i rozwój dzieci. Uwzgl?dniono tak?e empiryczne dane dotycz?ce ubóstwa i wykluczenia edukacyjnego.

Raport pod redakcj? dr Moniki Sajkowskiej opracowa? zespó? ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje.

plik do pobrania>>