Change language English Polski

Raport Ma?e dzieci w Polsce

O raporcie "Ma?e dzieci w Polsce"

Dzieci w wieku 0–3 lat to 21% wszystkich dzieci w Polsce i ponad 4% wszystkich Polaków. Raport opisuje zatem sytuacj? co 25. mieszka?ca naszego kraju. Celem raportu jest prezentacja najwa?niejszych ustale? dotycz?cych tych sfer funkcjonowania polskich rodzin i systemu ich wsparcia, które maj? potencjalny wp?yw na dobrostan ma?ych dzieci, a tym samym na ich rozwój fi zyczny, umys?owy i spo?eczny. Raport koncentruje si? na szeroko rozumianych zagro?eniach optymalnego rozwoju dzieci — od zagro?e? rozwoju w okresie prenatalnym, po zagro?enia bezpiecze?stwa, zdrowia i stymulacji rozwojowej we wczesnym dzieci?stwie. (...) Zagadnienie krzywdzenia oraz przest?pstw, których ofi arami s? najm?odsze dzieci, to wa?ny, cho? s?abo dokumentowy, obszar przedstawiany w raporcie.

Skal? zagro?e? wczesnego dzieci?stwa prezentujemy w raporcie Ma?e dzieci w Polsce na podstawie dost?pnych danych statystycznych i badawczych. Tam, gdzie jest to mo?liwe, przedstawiamy trendy opisywanych zjawisk w ostatnich dekadach. Wa?nym punktem odniesienia dla diagnozy sytuacji ma?ych dzieci w Polsce s? dane porównawcze z innych krajów europejskich.

Raport pod redakcj? dr Moniki Sajkowskiej opracowa? zespó? ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje.

Plik do pobrania>>