Change language English Polski

Reaguj!

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci jest form? przemocy, przed któr? dzieci powinny by? chronione, a jej sprawcy ponie?? konsekwencje prawne. Interwencj? w przypadkach przemocy wobec dzieci w Polsce zajmuj? si? policja, prokuratura, s?dy rodzinne, a tak?e jednostki pomocy spo?ecznej.

Czasem trudno zdecydowa? si? na zg?oszenie podejrzenia. Mo?esz nie mie? pewno?ci, czy dziecko jest ofiar? wykorzystywania i czy twoja interwencja nie oka?e si? nieuzasadniona. Pami?taj jednak, ?e by? mo?e jeste? jedyn? osob?, która zauwa?y?a, ?e dziecko potrzebuje pomocy. Dziecko samo cz?sto nie rozumie konsekwencji podejmowania komercyjnych kontaktów seksualnych i nie wie co mo?e zrobi?, aby zmieni? swoj? sytuacj?.

Reaguj - je?li podejrzewasz, ?e :

  • doros?y podejmuje kontakty seksualne z dzieckiem poni?ej 15 r.?.,
  • osoba poni?ej 18 r. ?. anga?uje si? w  komercyjne kontakty seksualne,
  • dziecko do 18 r.?. jest anga?owane w produkcj? pornografii z jego udzia?em,
  • dziecko do 15 r.?. jest namawiane przez doros?ego za po?rednictwem Internetu lub innych form komunikacji elektronicznej (np. sms) do spotka? o charakterze seksualnym,
  • ma?oletni jest ofiar? przemocy, szanta?u, przymuszenia lub znajduje si? pod wp?ywem ?rodków psychoaktywnych.