Change language English Polski

Scenariusz spotkania edukacyjnego

S?owa maj? moc - czyli o sztuce doceniania. Scenariusz spotkania edukacyjnego.

Czas trwania: 2 godziny
Odbiorcy: Opiekunowie dzieci – rodzice, babcie/dziadkowie

Co sprawia, ?e jako dzieci, a potem doro?li, potrafimy my?le?o sobie pozytywnie? Sk?d wiemy, ?e mo?emy by? z siebie dumni? ?e mamy prawo cieszy? si?, bo co? nam si? uda?o i w dodatku przyczyn? sukcesu upatrywa? w swoim dzia?aniu, a nie przypisywa? j? przypadkowi? Wszystko to wyda nam si? naturalne, je?li od urodzenia b?dziemy s?ysze?, ?e w?a?nie takie jest. Dowiadujemy si? o tym przede wszystkim od rodziców, bo to oni, od samego pocz?tku, maj? najwi?kszy wk?ad w nasze wychowanie. Mo?emy te? zdobywa? t? wiedz? od innych opiekunów, z którymi mamy kontakt w dzieci?stwie – dziadków, niani, cioci, pani w przedszkolu, ale to do?wiadczenia, które zdob?dziemy w relacji z rodzicami s? g?ównym fundamentem na reszt? ?ycia. Je?li rodzice doceniaj? swoje dziecko, g?o?no wyra?aj? aprobat?, zauwa?aj? wysi?ki dziecka, zarówno s?owem, jak i gestem daj? mu poczu?, ?e ciesz? si? z jego osi?gni??, to dziecko dostaje jasny komunikat, ?e równie? mo?e cieszy? si? ze swoich dokona?, ?e ma prawo by? z siebie dumne. Dzi?ki temu b?dzie wyra?nie dostrzega?o swoje mocne strony. Dla takiego dziecka oczywiste stanie si?, ?e s? sytuacje, w których mo?e oczekiwa? docenienia. Takie dziecko, a potem doros?y, b?dzie potrafi?o docenia? innych i samego siebie. Taki doros?y b?dzie bardziej ?wiadomy swoich kompetencji i zasobów, ale b?dzie je tak?e umia? dostrzec u innych. W przysz?o?ci, gdy sam stanie si? rodzicem naturalne b?dzie docenianie w?asnego dziecka. Moc doceniania jest ogromna i w?druje z pokolenia na pokolenie.

 

Pobierz scenariusz spotkania edukacyjnego (PDF,2MB)  >>