Change language English Polski

Sieciaki na wakacjach - o projekcie i konkursie

Sieciaki na wakacjach to seria wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje i Sieciaki na wakacjachFundacj? Orange. Akcja ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabaw?. W trakcie uczestnictwa w pikniku dzieci ucz? si?, jak reagowa? na zagro?enia w internecie oraz jak ich unika?. Poznaj? zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Dowiaduj? si?, jak chroni? swoj? prywatno?? w internecie, a tak?e jakie zagro?enia nios? za sob? internetowe znajomo?ci.

Akcja „Sieciaki na wakacjach” organizowana jest od 2006 roku. Od tego czasu w piknikach wzi??o udzia? ok. 100 tysi?cy dzieci – m?odych internautów. Sieciakowe pikniki odbywaj? si? latem w wielu miejscowo?ciach.

Program imprez nawi?zuje do fabu?y edukacyjnego serwisu internetowego www.sieciaki.pl. Na potrzeby pikników przygotowano bogat? ofert?, na któr? sk?ada si? m.in. pi?? atrakcyjnych stanowisk:

  • Megacentrum Zabezpiecze? – sze?? stanowisk komputerowych, wyposa?onych w aplikacje umo?liwiaj?ce edukacj? przez zabaw?. Dzieci maj? mo?liwo?? skorzystania z gier komputerowych serwisu www.sieciaki.pl;
  • SiecioKino – w którym dzieci mog? obejrze? kreskówki oraz filmy na temat bezpiecze?stwa w sieci. Po emisji ka?dego filmu czy kreskówki dzieci bior? udzia? w konkursie, w którym mog? wykaza? si? wiedz? dotycz?c? bezpiecznego surfowania w internecie;
  • Scena konkursowa – gdzie odbywaj? si? konkursy z nagrodami i koncerty hip-hopowe. Na sieciakowych piknikach wyst?puje zespó? W Dobrym ?wiecie, który prezentuje piosenki o tematyce edukacyjnej;
  • SiecioMat Losuj?cy – miejsce, w którym dzieci odpowiadaj? na pytania quizowe dotycz?ce bezpiecze?stwa w internecie;
  • Sieciakowa Strefa Rozrywki – gdzie dzieci mog? kolorowa? sieciakowe rysunki i rozwi?zywa? quizy, rebusy oraz zagadki dotycz?ce radzenia sobie z zagro?eniami online.

W trakcie zabawy podczas pikniku dzieci maj? szans? zdoby? atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy Pa?stwa z dzie?mi na pikniki:

Radzy? Podlaski – 24.06.2015

Tarnów – 27.06.2015

Warszawa – 01.07.2015

Bia?ystok – 11.07.2015

Nowa Sól – 08.08.2015

S?upsk – 29.08.2015

 

Sieciaki na wakacjach w Twoim mie?cie - zamów wakacyjne pakiety edukacyjne

Elementem akcji „Sieciaki na wakacjach” s? wakacyjne pakiety edukacyjne przeznaczone dla lokalnych inicjatorów, czyli osób, które chcia?yby samodzielnie zorganizowa? sieciakowy piknik edukacyjny w swojej miejscowo?ci.
Do wspó?pracy zapraszamy biblioteki, domy kultury, ?wietlice, organizatorów wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji. Bogaty sk?ad pakietów, w tym scenariusze imprez (wersje 45, 90 i 120 minut), pozwala na samodzieln? organizacj? spotka? i dostosowanie programu do wieku i liczby uczestników, lokalizacji, a tak?e liczby osób zaanga?owanych w organizacj? i prowadzenie pikniku. Lokalne imprezy edukacyjne mog? przybiera? ró?ne formy, od spotka? dla kilku uczestników, po plenerowe pikniki dla du?ej ilo?ci dzieci. Organizuj?c sieciakowy piknik mo?na skorzysta? z rekomendowanych scenariuszy lub samodzielnie u?o?y? plan swojej imprezy korzystaj?c z elementów umieszczonych w pakiecie (kolorowanki, quizy, edukacyjne gry komputerowe, gra planszowa i inne). Dodatkowo mo?na uzupe?ni? plan swojej imprezy o samodzielnie wymy?lone aktywno?ci np. konkurs na sieciakowy plakat, gra plenerowa, przedstawienie, czy wspólne przygotowywanie gazetki ?ciennej.

 

Pakiety przekazywane s? bezp?atnie po wype?nieniu formularza zamówieniowego na stronie:

www.edukacja.fdn.pl/materialy/sieciaki-na-wakacjach-2015.php

 

KONKURS

 

Spo?ród lokalnych inicjatyw "Sieciaki na wakacjach", na podstawie otrzymanych do 7 wrze?nia 2015 sprawozda?, komisja konkursowa wybierze 20 najciekawszych inicjatyw i nagrodzi placówki.

Sprawozdanie - instrukcja:
1. Na adres wakacje@sieciaki.pl przesy?a wiadomo?? zawieraj?c?:
a) pobrany i wype?niony formularz
b) wizualizacj? pikniku (forma do wyboru):
- min. 5 zdj??,
- link do relacji filmowej (max. 5 minut) z pikniku zamieszczonej na www.youtube.pl,
- link do artyku?u o pikniku na stronie www placówki.