Change language English Polski

Spotkania dla rodziców

Spotkania edukacyjne to dwugodzinne spotkanie tematyczne, podczas których rodzice razem z osob? prowadz?c? szukaj? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania w wybranym temacie.

Spotkania odbywaj? si? w ka?dy drugi i czwarty poniedzia?ek miesi?ca w godz. 15.00 – 17.00.

Wi?cej informacji nt. spotka? oraz tematy i daty najbli?szych spotka? mo?na znale?? na stronie programu www.dobryrodzic.pl