Change language English Polski

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty s? cyklem spotka?, podczas których rodzice mog? zdoby? wiedz? na temat rozwoju dziecka oraz umiej?tno?ci, które pozwol? im radzi? sobie w wielu nowych, a tak?e trudnych dla nich sytuacjach zwi?zanych z wychowywaniem dziecka.

Grupy maj? charakter zamkni?ty. Wa?ne, aby uczestnicy brali udzia? we wszystkich spotkaniach.

Wi?cej informacji nt. organizowanych warsztatów, terminy oraz tematyka dost?pne s? na stronie programu "Dobry Rodzic - Dobry Start".