Change language English Polski

Wykorzystywanie seksualne dzieci

Materiały dedykowane

Wi?cej na temat wykorzystywania seksualnego dzieci znajd? Pa?stwo na stronie kampanii "Z?y dotyk"

Przejd? do strony kampanii

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Dla rodziców

 • Jak mo?esz ochroni? swoje dziecko?

  Na co nale?y zwróci? uwag?, ?eby móc ochroni? swoje dziecko przed niebezpiecze?stwem?

  wi?cej
 • Sygna?y ostrzegawcze

  Uwa?nie obserwuj?c dziecko mo?na dostrzec pewne wskazówki ?wiadcz?ce o tym, ?e mog?o ono do?wiadczy? czego? z?ego. Poznaj zachowania, które mog? by? sygna?em ostrzegawczym,

  wi?cej
 • Etapy rozwoju seksualnego dzieci

  Seksualno?? jest nieod??czn? cz??ci? ?ycia ka?dego cz?owieka, tak?e dziecka. Poni?ej przedstawiamy przyk?ady normalnych zachowa? seksualnych dzieci.

  wi?cej
 • Poznaj zagro?enia

  Sprawcy wykorzystywania seksualnego zadaj? sobie wiele trudu, aby zbli?y? si? do dzieci i zdoby? ich zaufanie. Mog? np. wyró?nia? dziecko, zasypuj?c je niespodziankami, albo po?wi?caj?c mu szczególnie du?o uwagi.

  wi?cej