Change language English Polski

Zagro?enia dzieci w Internecie

Materiały problemowe

Problemowi bezpiecze?stwa dzieci w Internecie dedykowany jest jeden z naszych programów

Strona internetowa programu "Dziecko w Sieci"

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Dla profesjonalistów

  • Podstawowe informacje dla rodziców

    Twoje dziecko ma 3 lata? Wkrótce si?gnie po komputerow? myszk?. 5 lat? Pewnie pierwsze do?wiadczenia z komputerem ma ju? za sob?. Wkrótce b?dziesz móg? wiele si? od niego nauczy?. Co warto wiedzie? rozmawiaj?c z dzieckiem na temat bezpiecze?stwa w sieci?

    WI?CEJ