Change language English Polski

Zapraszamy na konferencj? "Chronimy Dzieci" w Zielonej Górze - 15 lutego

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkó? i innych placówek o?wiatowych z terenu województwa lubuskiego na konferencj? "Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek o?wiatowych wdra?aj?cych rozwi?zania w zakresie ochrony dzieci przed przemoc?". Wydarzenie odb?dzie si? si? 15 lutego 2016 r. 

Tematyka konferencji: 
1. Rola placówki o?wiatowej w sytuacji przemocy wobec dzieci.
2. Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek edukacyjnych.
- Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Do?wiadczenia realizatorów programu Chronimy Dzieci.
- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Zasady ubiegania si? o certyfikat Chronimy Dzieci.
3. Oferta dla placówek przyst?puj?cych do programu Chronimy Dzieci.
4. Lokalna oferta wsparcia w zakresie profilaktyki krzywdzenia dzieci.

 

Konferencja jest wspó?finansowana ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szko?a – ocena szkó? i placówek systemu o?wiaty realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed agresj? i przemoc?”.

 

REJESTRACJA >>