Change language English Polski

Zespó?

Rada Fundacji
El?bieta Czy?
Aleksander Drzewiecki
Teresa Ja?kiewicz-Obydzi?ska
dr hab. Maria Kolankiewicz
Anna Lechowska
Miko?aj Rytel
dr hab. Aldona Sito

Zarz?d Fundacji
dr Monika Sajkowska - Prezeska Zarz?du
Maria Keller-Hamela - Wiceprezeska Zarz?du
Marta Skierkowska - Cz?onkini Zarz?du
?ukasz Wojtasik - Cz?onek Zarz?du

Adresy e-mail pracowników tworzone s? zgodnie z zasad?: imie.nazwisko@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
Terapeuci:

Jolanta Zmarzlik
Alicja Budzy?ska - koordynator
Beata Ciejka
Miros?awa Gorgol-Bujalska
Magdalena Zawadzka
Joanna Marsza?
Anna Szczepaniak

Psychiatrzy:
dr Agnieszka D?browska
dr Marta Nied?wiedzka

Prawnicy:
Justyna Podlewska (urlop macierzy?ski)
Olga Trocha 
Monika Horna
Agnieszka Kwa?niewska-Sadkowska
Paulina Mas?owska

Sekretariat
Ewa Dawidczyk - kierownik administracyjny
Anna Karwacka

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

Sekretariat:
Renata Swatko - kierownik administracyjny

Program „Dobry Rodzic – Dobry Start”
Renata Szredzi?ska - koordynator
Karolina Mazurczak - koordynator Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Ma?ych Dzieci
Alicja Malczyk - asystent programowy (urlop wychowawczy)
Anna ?ardecka - specjalista ds. dzia?a? profilaktycznych
Justyna Wichot - asystent programowy/psycholog

Terapeuci:
Marlena Tr?bi?ska-Haduch
Aneta Gru?ewska (urlop macierzy?ski)
Magdalena Kosicka (urlop wychowawczy)
Joanna Fejfer-Szpytko
Maciej Chodorek

Konsultanci:
Justyna Podlewska (urlop macierzy?ski)

Program "Chronimy Dzieci"
Katarzyna Seidel - koordynator programu
Aleksandra Joniec-Kur - specjalista ds. edukacji nauczycieli

Program „Dziecko w Sieci"
?ukasz Wojtasik– koordynator programu
Katarzyna Zygmunt-Hernandez - specjalista ds. PR
Szymon Wójcik - koordynator programu Safer Internet
Ewa Dziemidowicz - specjalista ds. szkole? i projektów edukacyjnych
Maciej K?pka - asystent programowy
Ma?gorzata ?wiek - redaktor serwisu Sieciaki.pl 


Program „Dzieci?stwo bez krzywdzenia - ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie ?rodkowo-Wschodniej"

Maria Keller-Hamela – koordynator
Beata Wojtkowska

Program przeciwdzia?ania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci
Gabriela Kühn - koordynator
Beata Wojtkowska

 

Program Dzieci Uchod?ców
Beata Wojtkowska - koordynator

Program pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpiecze?stwa Dzieci 800 100 100
Lucyna Kici?ska – koordynatorka
Dominika Doleszczak
Agnieszka Kaleci?ska - asystentka programowa
Katarzyna ?ukasiuk
Agnieszka Mazurkiewicz
Aleksandra Mieszkowska (urlop macierzy?ski)
Agnieszka Nawarenko - specjalistka ds. pomocy telefonicznej dzieciom i doros?ym
Oliwia Pogodzi?ska
Katarzyna Romanowska – specjalistka ds. pomocy online
Agnieszka Róg - specjalistka ds. sta?u
Aneta Sygnecka – specjalistka ds. oferty edukacyjnej
Magdalena Witecka - specjalistka ds. pomocy telefonicznej dzieciom i doros?ym
Paula W?odarczyk – specjalistka ds. sta?u (urlop macierzy?ski)
Marta Wojtas (urlop macierzy?ski)
Beata Bieli?ska – specjalista ds. pomocy online

Wspó?praca:
Izabela Dr??ewska
Dorota Zacharska
Patrycja Nalazek
Karolina Suchenko
Magdalena Tyburcy
Paulina Wojda
Magdalena Zaremba
Katarzyna Topolewska
Alicja Seweryn
Barbara Sztachelska
Marta ?ukowska
Marta Szyma?ska

Program Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 wspiera grupa ponad 40 sta?ystów/wolontariuszy.

Program grantowy
Gabriela Kühn - koordynator

Program badawczy

Joanna W?odarczyk - koordynatorka dzia?u badawczego
Katarzyna Makaruk - specjalistka ds. bada?
dr Monika Sajkowska - konsultant

„Dziecko krzywdzone” - kwartalnik

Monika Sajkowska – redaktorka naczelna
Maria Keller-Hamela - zast?pca redaktorki naczenej
Joanna W?odarczyk - sekretariat redakcji

Biuro FDN

Sekretariat
Anna Michalik-Majzner

Dzia? PR
Marta Skierkowska - koordynatorka PR
Monika Zagórska - specjalistka ds. PR

Dzia? fundraisingu

Magdalena Sad?owska - specjalistka ds. fundraisingu, koordynatorka dzia?u fundraisingu
Katarzyna Czerska - specjalistka ds. relacji z biznesem
Urszula Gerlach - specjalistka ds. fundraisingu (urlop macierzy?ski)
Izabela Ma?yska - specjalistka ds. fundraisingu

Dzia? ksi?gowo?ci
Elzbieta Rokicka - g?ówna ksi?gowa
Anna Burczak - ksi?gowa
Ma?gorzata Jab?onowska-Zagrajek - ksi?gowa
Katarzyna Kiry?owicz - ksi?gowa
Kamila Walczak - specjalistka ds. kadr i p?ac
Teresa Wiecier - specjalistka ds. kadr i p?ac

Krzysztof Wittels - specjalista ds. rozliczen finansowych i monitoringu

Dzia? prawny
Justyna Podlewska - prawnik (urlop macierzy?ski)
Olga Trocha - radca prawny
Monika Horna - prawnik
Agnieszka Kwa?niewska-Sadkowska - radca prawny
Paulina Mas?owska - asystent programowy 

Dzia? edukacji i szkole?
Marcin So?odki - koordynator
Robert Makowski
Maria Sierakowska
Katarzyna Smoli?ska
Ewa Soko?owskja-Fabisiewicz - specjalista ds. edukacji nauczycieli 

Iwona Leszczy?ska - metodyk szkole? oraz e-learningu

Dzia? IT
Jan Kowalski - specjalista IT
Marcin Kowalski - informatyk