Change language English Polski

Z?a tradycja

  • Kampani? wspieraj?

    Partnerzy i wspó?organizatorzy dzia?a? w ramach kampanii "Z?a tradycja".

    WI?CEJ
  • O kampanii

    Celem kampanii spo?ecznej „Z?a tradycja” jest zwrócenie uwagi na to, jak wa?ne jest reagowanie na przemoc wobec najm?odszych.

    WI?CEJ