Change language English Polski

Zwyci?zcy 2015 r.

Do tegorocznego konkursu z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci zg?oszono 69 inicjatyw, w ramach których informacj? o dzieci?cych telefonach zaufania dotar?a do ponad 31 tysi?cy dzieci!

 

Jury postanowi?o nagrodzi? projektorami trzy inicjatywy:

 

- Szko?y Podstawowej im. Kawalerów Orderu U?miechu w Grali D?browi?nie, opiekun: Iwona Micha?owska

- Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej. Gimnazjum, opiekun: Iwona ?leziona – Plawgo

- Zespo?u Szkó? im. ks A. Kwiatkowskiego w Bychawie, opiekun: Marta Ciecho?ska.

 

Dzi?kujemy równie? wszystkim Opiekunom i Dzieciom, które w??czy?y si? w dzia?ania zwi?zane z Dniem Telefonów Zaufania 2015.

Wasze pomys?y oraz kreatywno?? s? dla nas inspiracj?. Dzi?kujemy!

 

 

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!