Change language English Polski

Aktualności

Nabór wniosków do konkursu grantowego "Bezpieczne dzieci?stwo"

2016-05-05

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udzia?u w programie grantowym „Bezpieczne dzieci?stwo”. O granty mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe, które wspieraj? spo?eczno?? lokaln? w polepszaniu standardów bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y. Wnioski mo?na sk?ada? do 3 czerwca 2016 roku. 

czytaj dalej »

Najnowszy numer magazynu Fundacji Dzieci Niczyje "Dajemy Dzieciom Si??!"

W najnowszym numerze magazynu Fundacji Dzieci Niczyje "Dajemy Dzieciom Si??!":

- W sieci porno – jak chroni? dziecko?

- Chronimy dzieci – bezpieczne szko?y i przedszkola

- Grzech zaniechania – jak chroni? dziecko przed przemoc? rówie?nicz??

Więcej >>

Multimedia

Więcej filmów wideo »

B?d? kumplem, nie dokuczaj

2016-03-21

Poznajcie ambasadora akcji, Grzegorza Krychowiaka i odwied?cie stron?: http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl

Zobacz również:

 • B?d? kumplem, nie dokuczaj 2016-03-21

  Poznajcie ambasadora akcji, Grzegorza Krychowiaka i odwied?cie stron?: http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl

 • Homo tabletis 2015-11-05

  Film przygotowany w ramach kampanii spo?ecznej "Mama, tata, tablet". Poznaj nowy gatunek - Homo tabletis! Czyta Krystyna Czubówna. Wi?cej na www.mamatatatablet.pl

   

 • Ryzyko wykorzystania zdj?? dzieci przez osoby o sk?onno?ciach pedofilskich 2015-08-17

  Wyst?pienie jest fragmentem seminarium eksperckiego "Mi?dzy dzieleniem si? rado?ci? a trollowaniem. Zagro?enia zwi?zane z publikowaniem przez rodziców tre?ci dotycz?cych ich dzieci w internecie" , które odby?o si? w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 9 czerwca 2015.

 • Dlaczego rodzice publikuj? zdj?cia swoich dzieci w internecie? 2015-08-17

  Wyst?pienie jest fragmentem seminarium eksperckiego "Mi?dzy dzieleniem si? rado?ci? a trollowaniem. Zagro?enia zwi?zane z publikowaniem przez rodziców tre?ci dotycz?cych ich dzieci w internecie" , które odby?o si? w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 9 czerwca 2015.

 • Jak bezpiecznie publikowa? zdj?cia dzieci na portalach spo?eczno?ciowych? 2015-08-17

  Wyst?pienie jest fragmentem seminarium eksperckiego "Mi?dzy dzieleniem si? rado?ci? a trollowaniem. Zagro?enia zwi?zane z publikowaniem przez rodziców tre?ci dotycz?cych ich dzieci w internecie" , które odby?o si? w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 9 czerwca 2015.

 • Zagro?enia zwi?zane z publikowaniem wizerunku dziecka w sieci 2015-08-17

  Wyst?pienie jest fragmentem seminarium eksperckiego "Mi?dzy dzieleniem si? rado?ci? a trollowaniem. Zagro?enia zwi?zane z publikowaniem przez rodziców tre?ci dotycz?cych ich dzieci w internecie" , które odby?o si? w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 9 czerwca 2015.

 • spot akcji #BiegamDobrze 2015-07-31

  W s?usznej sprawie biegnie si? l?ej - prezentujemy spot #BiegamDobrze.

 • Dlaczego warto przyst?pi? do programu Chronimy Dzieci? 2015-07-29

  Zapraszamy do obejrzenia refleksji realizatorek programu Chronimy Dzieci.

 • ?ukasz ?ugowski - laureat Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2013) 2015-07-14

  ?ukasz ?ugowski - Nauczyciel i wychowawca, pomys?odawca, organizator i dyrektor M?odzie?owego O?rodka Socjoterapii "K?t" (od 1992 roku) adresowanego do dzieci nie mieszcz?cych si? w tradycyjnym systemie nauczania z powodów emocjonalnych i spo?ecznych (konflikty z rodzicami, przemoc ze strony doros?ych i rówie?ników, dyskryminacja z powodu pogl?dów, wygl?du, orientacji seksualnej). Realizuje i promuje wychowanie w duchu tolerancji, braku dyskryminacji, równo?ci i partnerstwa.

 • Ryszard Izdebski - laureat Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman (2011) 2015-07-14

  Ryszard Izdebski to pedagog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Jest dyrektorem Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA oraz dyrektorem zarz?du Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, a tak?e kierownikiem Zespo?u ds. Domowej Hospitalizacji Psychiatrycznej dla Dzieci i M?odzie?y Kliniki Psychiatrii Dzieci i M?odzie?y Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Jest te? cz?onkiem Zespo?u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie w Krakowie. Prowadzi psychoterapi? grupow? w stowarzyszeniu „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

 • Dr Jolanta Paruszkiewicz - laureatka nagrody im. Ainy Margolis-Edelman (2011) 2015-07-14

  Jolanta Paruszkiewicz jest pediatr? i psychiatr? dzieci?cym, ordynatorem Oddzia?u Psychiatrii Dzieci?cej Szpitala w Józefowie. Wspó?pracuje tak?e z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i z Helsi?sk? Fundacj? Praw Cz?owieka (w zakresie praw pacjenta i praw dziecka). Ponadto, pe?ni funkcj? starszego asystenta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i M?odzie?y.

   

   

 • V Nagroda im Aliny Margolis Edelman dla Bo?eny Kazanowskiej 2015-06-29

  V Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zas?uzonych w pomocy dzieciom krzywdzonym dla Bo?eny Kazanowskiej. Uroczytso?? w Muzeum Historii ?ydów Polskich, 18 czerwca 2015.

 • SEKRET 2015-04-27

  Nie dla wszystkich wspomnienia z dzieci?stwa s? s?odkie.
  Dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, mog? by? koszmarem na ca?e ?ycie.

 • "Przytul hejtera" - teledysk 2015-04-27

  Teledysk jest elementem kampanii spo?ecznej "Przytul hejtera" organizowanej przez Fundacj? Dzieci Niczyje w partnerstwie z firm? Facebook. 

 • Spot kampanii "Przytul hejtera" 2015-04-27

  Spot jest elementem kampanii spo?ecznej "Przytul hejtera" organizowanej przez Fundacj? Dzieci Niczyje w partnerstwie z firm? Facebook.

  Wi?cej na www.przytulhejtera.pl

 • SEKRET - co si? wydarzy?o w Kinotece? 2015-04-27

  Niektóre sekrety mog? niszczy? ?ycie dzieci. Mo?esz to zmieni? - przeka? 1% podatku KRS 0000 204426

 • Na zawsze (2015) 2015-03-17

  Pierwszy taki polski film. 100% akcji w sieci.
  Perypetie m?odych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci.

 • Chronimy Dzieci - konferencja inauguracyjna w Sali Kolumnowej Sejmu RP 2015-03-17

  11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu zosta? zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami o?wiaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce oraz Fundacj? Orange wspieraj?c? dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci w internecie. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemoc? i cyberprzemoc? ze strony osób doros?ych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówie?ników. Wi?cej informacji na stronie www.chronimydzieci.pl

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 2015-03-17

  Film o zasadach dzia?ania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

 • Nadu?ywanie internetu przez dzieci i m?odzie? 2015-03-17

  Edukacyjny materia? filmowy, maj?cy na celu przybli?enie problemu nadu?ywania internetu i komputera przez dzieci i m?odzie? profesjonalistom i rodzicom.

 • GADKI z psem 2015-03-17

  Film animowany dla dzieci nt. zagro?e?
  www.gadki.fdn.pl 

 • GADKI - Dobre Wychowanie 2015-03-17

  Tak zachowuje si? dobrze wychowane dziecko
  Spot kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje - GADKI - "Dobre Wychowanie"
  www.gadki.fdn.pl

 • Ogólnopolska certyfikacja placówek edukacyjnych chroni?cych dzieci przed przemoc? 2015-03-15

  11 marca na uroczystej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu zosta? zainaugurowany program Chronimy Dzieci. To ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizuj?cych polityk? ochrony dzieci przed przemoc?. W ramach Rz?dowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szko?a” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami o?wiaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w ca?ej Polsce oraz Fundacj? Orange wspieraj?c? dzia?ania na rzecz bezpiecze?stwa dzieci w internecie.

 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla Marzeny Affeldt! 2015-02-17

  IV Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla osób wybitnie zas?uzonych w pomocy dzieciom krzywdzonym dla Marzeny Affeldt. Uroczytso?c w Muzeum Historii ?ydów Polskich, 31 maja 2014 roku.

  www.fdn.pl/nagroda_ame

 • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

  Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

 • Spot kampanii "My?l?, wi?c nie ?l?" 2015-02-11

  Spot jest elementem kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje po?wi?conej sekstingowi, czyli rejestrowaniu i przesy?aniu osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. 

  www.seksting.fdn.pl

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 2014-05-14

  Czym jest Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111? Kto i jak mo?e z niego skorzysta??

 • Pani Doktor Irena Kornatowska 2014-01-24

  18 stycznia 2014 roku odesz?a Pani Doktor Irena Kornatowska - Prezes Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje, jedna z za?o?ycielek naszej organizacji, wybitna psychiatra dzieci?ca.

  Wieloletni pracownik Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zapobiegania problemowi przemocy wobec dzieci oraz pomocy najm?odszym, którzy do?wiadczyli krzywdzenia. Do ko?ca s?u?y?a pomoc? pacjentom potrzebuj?cym wsparcia.

  Wielki przyjaciel dzieci. Niesko?czenie m?dry i dobry cz?owiek, o ogromnej pogodzie ducha.

  Zostawi?a nas pogr??onych w ?alu i t?sknocie. Bardzo nam Jej brakuje.

  Rada, Zarz?d, pracownicy i wolontariusze Fundacji Dzieci Niczyje

 • 10 lat Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 2014-01-16

  Za?o?ona przez Fundacj? Dzieci Niczyje pierwsza w Polsce placówka pomocy dzieciom -- ofiarom przest?pstw -- Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka" -- obchodzi swoje 10. urodziny. Ide? Centrum jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom, które do?wiadczy?y przemocy: diagnozy, interwencji, opieki psychologicznej i prawnej, a tak?e -- przes?uchania ma?ych ?wiadków w przyjaznych warunkach.

 • 10. Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2013-11-05

  Krzywdzenie dzieci w instytucjach, bezpiecze?stwo w Internecie, wsparcie rodziny -- to cz??? tematów jubileuszowej 10. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" , która odby?a si? 21-22 pa?dziernika. Jest to najwi?ksze coroczne wydarzenie zwi?zane z edukacj? profesjonalistów zajmuj?cych si? problemem przemocy wobec najm?odszych. Konferencja po raz 10. zosta?a zorganizowana we wspó?pracy Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci oraz Miasta Sto?ecznego Warszawa.

 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman 2013 - dla ?ukasza ?ugowskiego 2013-08-13

  Laureatem Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w 2013 r. - dla osób wybitnie zas?u?onych w pomocy dzieciom krzywdzonym - jest ?ukasz ?ugowski.

  Zobacz wr?czanie statuetki zwyci?zcy przez Agnieszk? Holland - przewodnicz?c? Kapitu?y Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman.

 • Zamiast klapsa 2013-08-02

  Film "Zamiast klapsa" to propozycja dla rodziców. W przyjazny sposób prezentuje, jak radzi? sobie z trudnymi zachowaniami ma?ych dzieci. Rodzice mog? dowiedzie? si?, jak nie straci? panowania nad sob?, gdy dziecko zachowuje si? niezgodnie z ich oczekiwaniami oraz jak komunikowa? si? z maluchem, by zach?ci? go do wspó?pracy.

 • Seminarium „Ochrona dzieci i m?odzie?y a du?e wydarzenia sportowe” 2013-07-19

  Mi?dzynarodowe seminarium „Ochrona dzieci i m?odzie?y a du?e wydarzenia sportowe” odby?o si? 13-14 czerwca 2013 r. w Warszawie. Zosta?o zorganizowane przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach realizacji projektu „Nie odwracaj wzroku – b?d? ?wiadomy i reaguj na wykorzystywanie seksualne dzieci w turystyce!”.

 • Konferencja Cyberpomoc - 18 kwietnia 2013 r. 2013-05-09

  Konferencja Cyberpomoc dotycz?ca zapobiegania przemocy rówie?niczej i zagro?eniom prywatno?ci m?odych internautów odby?a si? 18 kwietnia 2013 r.. Spotkanie zako?czy?o realizacj? w Polsce dwuletniego projektu „SuperKids online". Projekt by? prowadzony w ramach programu Daphne.
  Konferencj? przygotowa?a Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacj? Orange.

 • Podaruj 1% Fundacji Dzieci Niczyje 2013-02-08

  Fundacja Dzieci Niczyje dzia?a ju? od 22 lat i jest najwi?ksz? organizacj? w Polsce zajmuj?c? si? problemem przemocy wobec dzieci. Aby przekaza? 1% Fundacji Dzieci Niczyje wpisz KRS 0000 20 44 26 do odpowiedniej rubryki PIT lub pobierz program PIT na stronie www.1procent.fdn.pl

 • Inauguracja kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" 2013-01-25

  21 stycznia 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odby?a si? konferencja prasowa rozpoczynaj?ca now? kampani?, której celem jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych oraz roli dziadków i bab? w ?yciu dzieci.

 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman - 2012 2013-01-01

  Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowi?y Nagrod? im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zas?u?onych w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Wr?czenie nagrody odbywa si? podczas inauguracji organizowanej co roku Ogólnopolskiej konferencji "Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci".

 • 9. Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2012-11-20

  Analiza systemu ochrony dzieci oraz rekomendacje zmian to cele ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która odby?a si? 22-23 pa?dziernika 2012 r. w PKiN w Warszawie. Wydarzenie to po raz 9. organizowa?a Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci oraz Miastem Sto?ecznym Warszawa -- Biurem Pomocy i Projektów Spo?ecznych. Tegoroczna konferencja odby?a si? w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

 • Podpisanie Kodeksu Post?powania 2012-11-14

  Fundacja Dzieci Niczyje zosta?a oficjalnie ustanowiona lokalnym przedstawicielem Kodeksu Post?powania, którego celem jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce. Kodeks jest mi?dzynarodow? inicjatyw? wdra?an? przez firmy i instytucje z bran?y turystycznej na ca?ym ?wiecie. Wi?cej informacji o Kodeksie na www.thecode.org.

 • Eksperci FDN o przemocy werbalnej wobec dzieci 2012-09-19

  Terapeutki Fundacji Dzieci Niczyje o tym, jak z?e s?owa i krzyk najbli?szych rani? dzieci. Film zrealizowano w ramach kampanii "S?owa rani? na ca?e ?ycie", organizowanej przez FDN w kwietniu i maju 2012 r.

 • Program "Chronimy Dzieci" w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych 2012-05-15

  Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje, adresowany do ??obków, przedszkoli, szkó? podstawowych, gimnazjów, placówek opieku?czo-wychowawczych, organizacji pozarz?dowych i innych instytucji, dzia?aj?cych na rzecz dzieci.

  11 kwietnia 2012 r. mia?a miejsce inauguracja programu w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych.

 • Nie pozwól by zosta?y same – kampania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 2012-02-23

  Codziennie dzwoni do nas kilka tysi?cy dzieci w trudnych sytuacjach ?yciowych. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Wspieraj Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. Nie pozwól, by zosta?y same.

   

 • Dzie? Bezpiecznego Internetu 2012 - relacja 2012-02-12

  Tak ?wi?towali?my Dzie? Bezpiecznego Internetu - 7 lutego 2012 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

 • Historia Izy 2012-01-02

  Film jest elementem scenariuszy zaj?? edukacyjnych opracowanych w ramach kampanii „Nie przegraj!". Kampania realizowana w ramach rz?dowego programu ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznych zachowa? „Razem bezpieczniej". Wi?cej o kampanii na stronie: www.dzieciofiaryhandlu.fdn.pl

   

 • Ogólnopolska kampania spo?eczna "Dobry Rodzic - Dobry Start" 2011-12-28

  Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

  Organizatorem kampanii by?a Fundacja Dzieci Niczyje.

 • Fundacja Dzieci Niczyje - Weso?ych ?wi?t! 2011-12-22

  Pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje w ?wi?tecznej piosence - dla podopiecznych, przyjació?, partnerów, darczy?ców. Weso?ych ?wi?t!

 • Performance Teatru 6.pi?tro "Nsm 113/2011" dla Fundacji Dzieci Niczyje 2011-12-01

  Krótki spektakl Teatru 6. pi?tro - „Nsm113/2011", z udzia?em Andrzeja Grabowskiego, otworzy? VIII Ogólnopolsk? konferencj? „Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw". Scenariusz spektaklu - histori? m?odej, skrzywdzonej przez doros?ych dziewczyny - napisa?a Jolanta Zmarzlik, dyrektor ds. klinicznych Fundacji Dzieci Niczyje.

  Teatr 6. pi?tro przygotowa? performance dla Fundacji Dzieci Niczyje na zasadzie pro bono.

 • VIII Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-11-21

  24 i 25 pa?dziernika 2011 r. odby?a si? VIII Ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw". By?o to najwi?ksze i najbardziej oczekiwane wydarzenie 2011 r. zwi?zane z edukacj? profesjonalistów zajmuj?cych si? problemem krzywdzenia najm?odszych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z konferencji.

 • Fotoprojekt na VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-11-02

  24-25 pa?dziernika w PKiN podczas VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" zrealizowali?my IV edycj? Fotoprojektu. Zapraszamy do obejrzenia.

 • Viviane Reding podczas VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw" 2011-10-26

  Viviane Reding - unijna komisarz ds. sprawiedliwo?ci, wymiaru sprawiedliwo?ci i obywatelstwa, powita?a 2500 uczestników VIII Ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", organizowanej przez Fundacj? Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Miasto Sto?eczne Warszawa - Biuro Polityki Spo?ecznej. Konferencja ta odby?a si? w ramach polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku.

  Wi?cej o konferencji: http://dzieckoswiadek.fdn.pl/viii-ogolnopolska-konferencja-pomoc-dzieciom-ofiarom-przestepstw

   

 • Kampania "Dzieci?stwo bez przemocy" 2011-10-09

  Celem kampanii by?o zwi?kszenie spo?ecznego zaanga?owania w sprawy przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwi?za? zwi?zanych z przeciwdzia?aniem przemocy, motywowanie spo?eczno?ci lokalnych do dzia?a? na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja spo?eczna dostarczaj?ca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

  W 2006 r. kampani? "Dzieci?stwo bez przemocy" zrealizowano w 6 krajach (Bu?garia, Litwa, ?otwa, Macedonia, Mo?dowa, Ukraina) bior?cych udzia? w projekcie "Childhood without Abuse" koordynowanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Spoty telewizyjne kampanii dost?pne s? na kanale YT Fundacji Dzieci Niczyje>>

 • 20 lat Fundacji Dzieci Niczyje 2011-09-12

  Z okazji 20-lecia FDN przygotowali?my specjalny film o naszej Fundacji. Zapraszamy do obejrzenia i bli?szego zapoznania si? z histori? i pocz?tkami dzia?alno?ci Fundacji Dzieci Niczyje.

 • Owce w sieci making of 2011-08-31

  Reporta? z opracowania polskiej wersji j?zykowej kreskówek "Owce w Sieci" z udzia?em Andrzeja Grabowskiego. 
  „Owce w Sieci" to kolejna propozycja edukacyjna Fundacji Dzieci Niczyje oraz NASK. Adresowana jest do najm?odszych internautów.

 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman 2011 2011-07-12

  Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowi?y Nagrod? im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zas?u?onych w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman wr?czana jest raz do roku osobom zas?u?onym w dzia?alno?ci na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.

  W 2011 roku laureatmi Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman zostali: Jolanta Paruszkiewicz oraz Ryszard Izdebski.

   

 • Fotoprojekt FDN na Open'er Festival 2011 2011-07-05

  Podczas tegorocznego Festiwalu Heineken Open'er zrealizowali?my Fotoprojekt: zbiór zdj?? uczestników Festiwalu z wybranymi przez nich has?ami Fundacji Dzieci Niczyje. Zauwa?yli?my, ?e najcz??ciej wybieranym przez Was has?em by?o „Kocham dziecko, ?eby umia?o kocha?” :) Podoba Wam si?? Korzystaj?c z okazji - pozdrawiamy wszystkich openerowiczów i inne organizacje ze Strefy NGO. Warto by?o tu by? :)

 • Fotoprojekt FDN na Open'er Festival 2011-06-29

  Podczas Festiwalu Heineken Open'er 2010 Fundacja Dzieci Niczyje zrealizowa?a Fotoprojekt: zbiór zdj?? uczestników Festiwalu z wybranymi przez nich has?ami Fundacji Dzieci Niczyje.

  W tym roku te? jeste?my!

  Muzyka w tle: Massive Attack feat. Horace Andy - "One love"

 • Apel o lepsz? ochron? dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym 2011-06-10

  Organizacje pozarz?dowe, nale??ce do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? (koordynowanego przez FDN), apeluj? do Ministra Sprawiedliwo?ci o jak najszybsze, kompleksowe dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

 • Kampania spo?eczna Dobry Rodzic - Dobry Start 2011-05-11

  Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

 • Ewa Farna - wSieci.tv - making off 2011-04-18

  "W sieci" making off - z materia?u edukacyjnego, który porusza problemy zagro?e? u?ytkowników internetu. Materia? zosta? zrealizowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje przy wspó?pracy z firm? Microsoft. Wi?cej na wsieci.tv

 • Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? 2011-03-28

  Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc? tworz? 23 organizacje pozarz?dowe z ca?ej Polski. Dzi?ki ich kooperacji mo?liwe b?dzie rozpowszechnianie wiedzy i standardów ochrony najm?odszych w ca?ym kraju. Cz?onkowie Partnerstwa s? lokalnymi liderami pomocy dzieciom; ich oferta, wzmocniona przez wspó?prac? w ramach sieci, b?dzie mog?a trafi? do wielu instytucji i organizacji w ca?ej Polsce.

 • Dzie? Bezpiecznego Internetu 2011-02-16

  Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych. W roku 2011 obchody DBI przypad?y na 8 lutego.

 • Dobry Rodzic - Dobry Start 2011-02-16

  Spot telewizyjny kampanii Dobry Rodzic Dobry Start prowadzonej przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Kampania po?wi?cona jest promocji ideii dobrego rodzicielstwa.

 • Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad 2011-02-16

  Spot kampanii "Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad" prowadzonej przez Fundacj? Dzieci Niczyje, NASK, Rzecznika Praw Dziecka pod patronatem Policji, przy wspó?pracy Fundacji Orange.

 • 800 100 100 - sprawd? co to za numer !!! 2011-02-16

  Animowany teledysk zespo?u W Dobrym ?wiecie feat. FRD. Poznaj histori? Piotrka, który skorzysta? z telefonu zaufania Helpline.org.pl

 • Ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym 2011-02-16

  Film edukacyjny adresowany do opiekunów dzieci oraz profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi. Film prezentuje wiedz? o zjawisku wykorzystywania seksualnego, legislacj? w tym zakresie oraz charakterystyk? ofiar i sprawców.

 • Z?y dotyk 2011-02-16

  Spot telewizyjny kampanii "Z?y dotyk" - Ogólnopolska kampania spo?eczna „Z?y dotyk (II edycja) po?wi?cona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Akcja pod has?em „Dzieci skrzywdzone przez z?y dotyk chc? sta? si? niewidoczne jest skierowana g?ównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie mo?liwo?ci ochrony najm?odszych i pomocy dzieciom, które do?wiadczy?y wykorzystywania. www.zlydotyk.pl

 • Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad - konferencja 2011-02-16

  Konferencja prasowa na temat nowej kampanii spo?ecznej programu „Dziecko w Sieci": Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad, zwi?zanej z nowelizacj? kodeksu karnego, wed?ug której uwodzenie dzieci w Internecie to przest?pstwo.

 • Kurs "Dziecko w sieci" 2011-02-16

  Kurs e-learning Fundacji Dzieci Niczyje po?wi?cony bezpiecze?stwu dzieci w Internecie.

 • Drugie urodziny Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 2011-02-16

  Drugie urodziny Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Kontakt i materiały dla mediów

Wpłać

1% podatku

wype?nij bezp?atnie PIT 2015

Fotobiografia Aliny Margolis-Edelman

Nowy numer kwartalnika "Dziecko krzywdzone"

Chronimy Dzieci

Biegam Dobrze