Change language English Polski

Akty Prawne

Poni?ej zamieszczamy polskie i mi?dzynarodowe regulacje prawne zwi?zane z problematyk? dziecka krzywdzonego, uporz?dkowane wed?ug kilku dzia?ów tematycznych.

Cz??? aktów prawnych jest dost?pna w ca?o?ci, natomiast z cz??ci - jako ?e reguluj? tak?e inn? materi?, niezwi?zan? z tematem dziecka krzywdzonego - wybrali?my jedynie przepisy bezpo?rednio zwi?zane z interesuj?c? nas kwesti?. Zach?camy do przejrzenia „s?ownika” (punkt 17), w którym wyja?niamy, jakie znaczenie maj? poszczególne akty prawne (np. konwencja, decyzja ramowa, karta praw ofiary itp.).