Change language English Polski

Badania FDN

G?ównym celem programów badawczych realizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje jest diagnoza skali i charakteru ró?nych aspektów zjawiska krzywdzenia dzieci oraz postaw spo?ecznych wobec tego problemu.

Poni?ej przedstawiamy raporty z bada? realizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje.

2015: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i m?odzie?y

FDN 2015

Próba badawcza: Bu?garia N=611, Litwa N=1000, ?otwa N=1007, Mo?dawia 1015, Polska N=988; Ukraina N=1039

S?owa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i m?odzie?y

Download: D. ?urkowska, Comparative report - attitudes towards comercial sexual exploitation

2015: Korzystanie z urz?dze? mobilnych przez ma?e dzieci w Polsce

FDN i Millward Brown S.A. 2015

Próba badawcza: ogólnopolska próba rodziców dzieci w wieku od 6 miesi?cy do 6,5 lat (N=1011)

S?owa kluczowe: urz?dzenia mobilne, ma?e dzieci, edukacja medialna

Do pobrania: A. B?k, Korzystanie z urz?dze? mobilnych przez ma?e dzieci w Polsce

 2015: Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach ?yciowych

FDN 2015

Próba badawcza: 352 wiadomo?ci z 2014 roku

S?owa kluczowe: pomoc online, telefon zaufania

Do pobrania: D. ?urkowska, Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach ?yciowych. Specyfika problemów zg?aszanych przez dzieci.

 

Download: D. ?urkowska, Online Help for Children at Risk. Analysis of the problems reported by children.

Download: Online Help for Children at Risk. Comparative report

2014: Seksting w?ród polskiej m?odzie?y

FDN i GfkPolonia, 2014

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15-19 lat (N = 503)

S?owa kluczowe: seksting, bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w internecie

Do pobrania: S. Wójcik, K. Makaruk, Seksting w?ród polskiej m?odzie?y. Wyniki bada? ilo?ciowych

2014: By? tat?

FDN i Millward Brown 2014

Próba badawcza: Ogólnopolska próba ojców  dzieciw w wieku do 18 lat, N=502, wywiady telefoniczne (CATI)

S?owa kluczowe: ojciec, opieka, dziecko, podzia? obowi?zków

Do pobrania: Infografika z najwa?niejszymi wynikami

2013: Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie

FDN i Gfk, 2013

Próba badawcza: Doro?li Polacy (N = 1000), Bu?garzy (N=500), Litwini (N=500), ?otysze (N=500), Mo?dawianie (N=500) i Ukrai?cy (N=1000).

S?owa kluczowe: kary fizyczne, przemoc fizyczna

Do pobrania:

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 40-53.

Wójcik, S. (2013). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sze?ciu krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej. Wyniki mi?dzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 7-26.

2013: Udzia? ma?oletnich w post?powaniu karnym z art. 207 kk. Raport z bada? aktowych

FDN 2013

Próba badawcza:

Akta dotycz?ce 107 przes?ucha?, w tym 34 przes?uchania prowadzone w trybie art. 185a kpk oraz 73 przes?uchania prowadzone w trybie art. 177 i nast. kpk.

S?owa kluczowe: ma?oletni w post?powaniu karnym, reprezentacja dziecka, dziecko pokrzywdzone przest?pstwem

Do pobrania: O. Trocha, Udzia? ma?oletnich w post?powaniu karnym z art. 207 kk. Raport z bada? aktowych

2013: Bezpiecze?stwo dzieci w internecie

TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i FDN 2013

Próba badawcza:

cz??? jako?ciowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystaj?cych z internetu, rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystaj?cych z internetu, dzieci w wieku 10-15 lat korzystaj?ce z internetu;

cz??? ilo?ciowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystaj?cych z internetu w domu (N=501), rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystaj?cych z internetu w domu (N=201), dzieci w wieku 10-15 lat korzystaj?ce w domu z internetu (N=500)

S?owa kluczowe: rodzice, zagro?enia dzieci w internecie, korzystanie z internetu

Do pobrania: Bezpiecze?stwo dzieci w internecie. Raport z bada? jako?ciowych i ilo?ciowych

2013: Pochwa?y i okazywanie uczu? dzieciom

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: ogólnopolska, losowa, reprezentatywna próba mieszka?ców Polski w wieku 18-75 lat (N=1002, w tym rodzice N=282), wywiady telefoniczne w ramach sonda?u CATIBUS

S?owa kluczowe: Pochwa?y, rodzice, wychowanie

Do pobrania: Pochwa?y i okazywanie uczu? dzieciom. Raport z bada? ilo?ciowych

2013: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: Ogólnopolska próba dzieci i m?odzie?y w wieku 11-17 lat; N=1005

S?owa kluczowe: Przemoc, Wiktymizacja, Dzieci, Przemoc w rodzinie, Przemoc rówie?nicza, Zaniedbanie, Wykorzystywanie seksualne, Wiktymizacja po?rednia.

Do pobrania: J. W?odarczyk, K. Makaruk, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania

Infografika z najwa?niejszymi wynikami Diagnozy

Szczegó?owe analizy s? dostepne w Dziecko krzywdzone.Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 3

Download: J. W?odarczyk, K. Makaruk, National Survey of Child and Youth Victimization in Poland

2013: Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

FDN 2013

Próba badawcza: Dwa wywiady grupowe z dziadkami, jeden wywiad grupowy z wnukami-uczniami gimnazjum

S?owa kluczowe: Dziadkowie, wnuki, rodzina, seniorzy, relacje mi?dzypokoleniowe

Do pobrania: K. Makaruk, Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia. Raport z bada? jako?ciowych

2012: EU NET ADB – Badanie nadu?ywania internetu przez m?odzie? w Polsce i Europie

FDN 2012

Próba badawcza: W Polsce: losowa, reprezentatywna próba 2045 gimnazjalistów z klas trzecich oraz 20 wywiadów pog??bionych.

S?owa kluczowe: nadu?ywanie internetu, zagro?enia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: K. Makaruk, Sz. Wójcik, Skrócony raport z bada?

K. Makaruk, Sz. Wójcik, szczegó?owy raport z cz??ci ilo?ciowej

Szczegó?owe analizy s? dostepne w Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 1

2012: Handel lud?mi i przest?pstwa oko?oprostytucyjne na szkod? ma?oletnich

FDN 2012

Próba badawcza: akta 8 spraw karnych dotycz?cych przest?pstw z art. 253 §1 starego kodeksu karnego oraz z art. 203 i 204 §3 aktualnego kodeksu karnego w województwie mazowieckim, wielkopolskim i ?l?skim; 15 ma?oletnich pokrzywdzonych oraz 14 skazanych

S?owa kluczowe: handel dzie?mi, komercyjne wykorzystywanie dzieci i m?odzie?y, prostytucja ma?oletnich

Do pobrania: A. Pop?awska, Z. Kloc, Raport z bada?

2012: Sytuacja ?yciowa dzieci przebywaj?cych w warszawskich placówkach opieku?czo-wychowawczych

FDN 2012 we wspó?pracy z Ko?em Naukowym Chi-Kwadrat

Próba badawcza: 20 indywidualnych wywiadów pog??bionych z dzie?miz placówek opieku?czo-wychowawczych w wieku 13–16 lat

S?owa kluczowe: placówki opieku?czo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowie opieku?cze

Do pobrania: Raport z bada?

2011: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i m?odzie?y

FDN 2011

Próba badawcza: Polska N=1102; Ukraina N=369 oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe

S?owa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i m?odzie?y. prostytucja ma?oletnich

Do pobrania: J. W?odarczyk, M. Hamela, Raport z bada?

2011: Praktyka przes?uchiwania dzieci w Polsce

FDN 2011

Próba badawcza: Akta dotycz?ce 154 przes?ucha? dzieci w 9 miastach Polski

S?owa kluczowe: przes?uchania, dziecko ?wiadek

Do pobrania: O. Trocha, Raport z bada?

2010: Wiktymizacja dzieci i m?odzie?y w Polsce. Do?wiadczenia m?odych Polaków

FDN i Gemius Polska, 2009 i 2010

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15–18 lat (N = 1000)

S?owa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z bada?

2009: Problem wykorzystywania seksualnego wychowanków placówek opieku?czo–wychowawczych

FDN 2009, program Daphne III

Próba badawcza: Wychowankowie warszawskich domów dziecka w wieku 15–18 lat (N=62) i personel z tych placówek (N=62).

S?owa kluczowe: placówki opieku?czo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, J. W?odarczyk, Raport Badawczy

2009: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i do?wiadczenia w siedmiu krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej

Badania w siedmiu krajach europejskich – Bu?garii, Litwie, ?otwie, Macedonii, Mo?dawii, Polsce i Ukrainie, 2009, program „Dzieci?stwo bez przemocy”. Wyniki porównane z analogicznymi badaniami z roku 2005.

Próba badawcza: W I cz??ci - doro?li mieszka?cy ka?dego kraju (W Polsce w 2005 N=955, w 2009 N=1000). W II cz??ci - nauczyciele (W Polsce w 2005 N=158, w 2009 N=189).

S?owa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc domowa, przemoc w szkole, kary fizyczne, zaniedbanie, interwencja, pomoc instytucjonalna

Do pobrania: Raport porównawczy 2005-2009 (ang.)

2009: Problem handlu dzie?mi w Polsce – opinie i do?wiadczenia profesjonalistów

FDN, projekt Mario, 2009

Próba badawcza:

Pracownicy placówek interwencyjnych oraz funkcjonariuszy stra?y granicznej (N = 67)

S?owa kluczowe: handel dzie?mi, komercyjne wykorzystywanie dzieci

Do pobrania: G. Zawadzka, Raport z bada?

G. Zawadzka, Raport z bada? (ang.)

2009: Problem pornografii dzieci?cej w sieci w opiniach i do?wiadczeniach polskich internautów

FDN i Gemius, 2009

Próba badawcza: Polscy internauci powy?ej 15 roku ?ycia (N=1195)

S?owa kluczowe: pornografia dzieci?ca, zagro?enia dzieci w Internecie

Do pobrania: Raport z bada?

 

2008: Bicie dzieci. Postawy i do?wiadczenia doros?ych Polaków

FDN i Millward Brown SMG/KRC, 2008

Próba badawcza: Doro?li Polacy (N = 1002)

S?owa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z bada?

2008: Rodzice wobec zagro?e? dzieci w internecie

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 7–17 lat, które korzystaj? w domu z internetu (N=500)

S?owa kluczowe: rodzice, zagro?enia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, filtrowanie

Do pobrania: ?. Wojtasik, Rodzice wobec zagro?e? dzieci w internecie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2008: Zagro?enia wobec dzieci w internecie

FDN i Gemius, 2008

Próba badawcza: Polscy internauci powy?ej 15 roku ?ycia (N=1999)

S?owa kluczowe: zagro?enia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Raport z bada?

2008: Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy"

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Doro?li Polacy (N=1005)

S?owa kluczowe: kampania „Stop Cyberprzemocy”, Fundacja Dzieci Niczyje

Do pobrania: Informacja o wynikach badania

2007: Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Polscy internauci powy?ej dwunastego roku ?ycia (N=2981), w tym: w wieku 12-17 lat (N=891); w wieku powy?ej 18 lat (N=2090)

S?owa kluczowe: zagro?enia dzieci w Internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: Informacja o wynikach bada?

?. Wojtasik, Przemoc rówie?nicza a media elektroniczne, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2007: Dzieci aktywne online

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Internauci w wieku 7-14 lat (N=831)

S?owa kluczowe: zagro?enia dzieci w internecie, gry online

Do pobrania: Raport z bada?

2007: Opinie przedstawicieli policji i stra?y granicznej na temat zjawiska handlu dzie?mi w Polsce

FDN, 2007

Próba badawcza: Policjanci i funkcjonariusze stra?y granicznej maj?cy na co dzie? do czynienia z dzie?mi cudzoziemskimi (N = 290)

S?owa kluczowe: handel dzie?mi, komercyjne wykorzystywanie dzieci, dzieci cudzoziemskie

Do pobrania: G. Roszkowska, Raport z bada?

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i do?wiadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Po?udnie

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele i piel?gniarki pracuj?cy w o?rodku pomocy spo?ecznej, szko?ach i poradniach zdrowia na terenie dzielnicy Praga Po?udnie (N=330)

S?owa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z bada?

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i do?wiadczenia pracowników szkó? podstawowych z dzielnicy Warszawa Praga Po?udnie

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy szkó? podstawowych w dzielnicy Praga Po?udnie (N=261)

S?owa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Czy?ewska, Raport z bada?

2006: Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opieku?czo-wychowawczych i rodzinach zast?pczych

Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywaj?cych w Polsce, zebranych przez Wydzia?y Polityki Spo?ecznej Urz?dów Wojewódzkich w placówkach socjalizacyjnych (dawne domy dziecka), interwencyjnych (dawne pogotowia opieku?cze), rodzinnych (dawne rodzinne domy dziecka) oraz w rodzinach zast?pczych w roku 2006.

S?owa kluczowe: placówki opieku?czo-wychowawcze, domy dziecka, dzieci cudzoziemskie,

Do pobrania: M. Kuko?owicz, Raport z bada?

2006: Kontakt dzieci z niebezpiecznymi tre?ciami w internecie

FDN i Gemius, 2006

Próba badawcza: U?ytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=2559)

S?owa kluczowe: zagro?enia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: ?. Wojtasik, Informacja o badaniach

2005: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka

FDN, 2005, program „Przywróci? dzieci?stwo”

Próba badawcza: wychowankowie domów dziecka  w wieku 15–18 lat (N=495); personel placówek (N=179)

S?owa kluczowe: placówki opieku?czo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc rówie?nicza, przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Wiktymizacja wychowanków domów dziecka – raport z bada?, „Dziecko Krzywdzone”, nr 17/2007

2003: Pedofilia i pornografia w Internecie

FDN, 2003

Próba badawcza: U?ytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=8991)

S?owa kluczowe: zagro?enia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: ?. Wojtasik, Pedofilia i pornografia w internecie – zagro?enia dla dzieci, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2002: Analiza przekazów prasowych temat wykorzystywania seksualnego dzieci

Analiza przekazów prasowych z lat 2001-2002 na temat wykorzystywania seksualnego dzieci na podstawie monitoringu 183 tytu?ów prasowych w roku 2001 i 214 w roku 2002

S?owa kluczowe: wykorzystywanie seksualne, pedofilia, przemoc w rodzinie, wiktymizacja

Do pobrania: M. Sajkowska, Przekazy prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci – „stare” i „nowe” historie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2001: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i do?wiadczenia doros?ych Polaków

FDN i OBOP, 2001

Próba badawcza: Doro?li Polacy (N = 1058)

S?owa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: G. Fluderska, M. Sajkowska, Raport z bada?

G. Fluderska, M. Sajkowska, Kary fizyczne w dzieci?stwie – retrospekcje doros?ych Polaków, „Dziecko Krzywdzone”, nr 3/2003