Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Badania postaw

W ramach przygotowań do kampanii „Nie przegraj!” przeprowadzono badania, których celem było zdiagnozowanie problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży poprzez zbadanie doświadczeń oraz postaw respondentów, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, w Polsce i na Ukrainie.

Badanie składało się z dwóch części:

  • jakościowej: zogniskowanych wywiadów grupowych z młodymi ludźmi (15-18 lat) w miastach goszczących EURO 2012: Warszawie, Poznaniu i Gdańsku
  • ilościowej: badania omnibusowego (15-75 lat) w Polsce i na Ukrainie na temat postaw wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego, w tym wykorzystywania dzieci w prostytucji

Projekt badawczy realizowany był od maja do sierpnia 2011 roku.

Najważniejsze wyniki badań:

Zdaniem niemal połowy polskiej młodzieży (48%) prostytucja motywowana chęcią posiadania modnych ubrań, kosmetyków lub gadżetów to realny problem i dotyczy wielu osób. Według młodzieży prostytucja głodowa (ze względu na trudną sytuację życiową) jest dużo mniejszym problemem niż prostytucja aspiracyjna (chęć podwyższenia standardu życia) czy sponsoring.

• Co drugi mieszkaniec Polski i Ukrainy uważa, że problem prostytucji młodzieży spowodowanej brakiem podstawowych środków do życia jest realny i dotyczy wielu osób. Wśród młodzieży taką opinię wyraziło jedynie 37 % badanych.

Zdecydowana większość Polaków i Ukraińców bardzo negatywnie ocenia wszystkie formy komercyjnych kontaktów seksualnych młodzieży (prostytucję w zamian za środki na życie, prostytucję w zamian za prezenty, np. modne ubrania, sponsoring, udostępnianie swoich nagich zdjęć w Internecie).

• Prostytucja spowodowana trudną sytuacją życiową jest najbardziej akceptowalna ze wszystkich omawianych zachowań.

Polacy nie mają świadomości obowiązującego prawa w obszarze prostytucji dziecięcej.

• Pojęcie prostytucji młodzież rozumie szeroko – jako przyjmowanie jakichkolwiek korzyści materialnych w zamian za jakąś formę kontaktu seksualnego. Jednocześnie zdaje sobie sprawę zarówno z krótkoterminowych, jak i długoterminowych negatywnych konsekwencji prostytucji. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyliby w zajęciach dotyczących zjawiska prostytucji, jednak realizowanych w przystępnej, atrakcyjnej formie.

Młodzi ludzie szukają informacji na tematy związane z seksualnością, chcą poszerzać swoją wiedzę, także dotyczącą zjawiska prostytucji małoletnich. Widać u nich świadomość problemu i krytyczne podejście do tego zjawiska. Główna potrzeba dotyczy więc motywowania ich do działania w przypadkach, kiedy wiedzą o takiej sytuacji w swoim środowisku. Sami chcieliby brać udział w zajęciach na te tematy i mają dość sprecyzowaną wizję takich spotkań.

Według młodzieży prostytucja głodowa (ze względu na trudną sytuację życiową) jest dużo mniejszym problemem niż prostytucja aspiracyjna czy sponsoring. Ich zdaniem nastolatki częściej nawiązują komercyjne kontakty seksualne ze względu na chęć podwyższenia standardu swojego życia niż z powodu skrajnej biedy i braku środków do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Podejście to pojawia się zarówno w grupowych wywiadach z młodzieżą, jak i w badaniu ankietowym na reprezentatywnej próbie. W wywiadach młodzież stwierdza, że prostytucja głodowa jest większym problemem w przypadku ludzi dorosłych, ponieważ oni mają większe zobowiązania i ich problemy finansowe są poważniejsze (szczególnie jeśli mają np. na utrzymaniu dzieci). Takie poglądy mogą wynikać z faktu, że wśród ich rówieśników częściej zdarzają się przypadki prostytucji aspiracyjnej niż prostytucji głodowej oraz z tego, że prostytucja aspiracyjna wydaje się bardziej obecna w mediach, skąd młodzi czerpią informacje. Dorośli Polacy dużo częściej niż młodzi uważają, że to bieda jest powodem nawiązywania przez młodzież komercyjnych kontaktów seksualnych.

Prostytucja spowodowana trudną sytuacją życiową jest najbardziej akceptowalna ze wszystkich omawianych zachowań. To wynika z tego, że w sytuacjach ekstremalnych normy społeczne, które zresztą nigdy nie mają charakteru absolutnego, ulegają zacieraniu – walka o przetrwanie pozwala na zawieszanie niektórych norm moralnych. Ważne jest to, że w przypadku usunięcia czynnika „sytuacji wyjątkowej”, ocena moralna znowu jest zdecydowanie negatywna.

Pobierz raport z badań - język polski

Pobierz raport z badań - język ukraiński

Pobierz raport z badań - język angielski

Badania zostały zrealizowane we współpracy z firmą Millward Brown SMG/KRC.