Change language English Polski

Projekt Best-App

Katalog i aplikacja dost?pne tutaj!

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost korzystania z aplikacji mobilnych w urz?dzeniach takich jak smartfony czy tablety. Coraz cz??ciej ich u?ytkownikami s? tak?e kilkuletnie dzieci. Tymczasem du?a cz??? istniej?cych aplikacji mo?e by? niedostosowana do potrzeb i mo?liwo?ci ma?ych dzieci, a niektóre mog? by? wr?cz szkodliwe. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dzieciom i ich rodzicom ?atwego dost?pu do sprawdzonych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. 
Cele projektu Best-App:
Zbadanie potencjalnych zagro?e? i korzy?ci, jakie mog? wynika? z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod k?tem ich bezpiecze?stwa i potencja?u edukacyjnego
Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniej?cych na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
Stworzenie nowej aplikacji b?d?cej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.
W wyniku projektu powstanie katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najm?odszych dzieci po??czony z aplikacj? za pomoc? której rodzic b?dzie móg? instalowa? na swoim urz?dzeniu tylko sprawdzone programy posiadaj?ce certyfikat Best-App. Wytyczne do certyfikacji zostan? opracowane w oparciu o metaanaliz? wiedzy naukowej nt. wp?ywu mediów elektronicznych na ma?e dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagro?e?. Ko?cowy produkt b?dzie udost?pniany bezp?atnie.
Konsorcjum projektu Best-APP:
1. Fundacja Dzieci Niczyje (Koordynator)
2. Wydzia? Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Firma PlikCenter z Bielska Bia?ej
Raporty i opracowania powsta?e w ramach projektu:
Rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnych przez ich dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, 2014
Jacek Py?alski, Micha? Klichowski, Mariusz Przyby?a, Szanse i zagro?enia w obszarze wykorzystania tech-nologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzgl?dnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat, Wydzia? Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014
Jacek Py?alski, Micha? Klichowski, Teoretyczny model dostosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzgl?dnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp), do mo?liwo?ci rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat (model DMD), Wydzia? Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014
Projekt „Best-App Opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci” uzyska? dofinansowanie Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju w ramach I Konkursu Innowacje Spo?eczne (Umowa nr IS-1/038/NCBR/2013)
W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost korzystania z aplikacji mobilnych w urz?dzeniach takich jak smartfony czy tablety. Coraz cz??ciej ich u?ytkownikami s? tak?e kilkuletnie dzieci. Tymczasem du?a cz??? istniej?cych aplikacji mo?e by? niedostosowana do potrzeb i mo?liwo?ci ma?ych dzieci, a niektóre mog? by? wr?cz szkodliwe. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dzieciom i ich rodzicom ?atwego dost?pu do sprawdzonych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. 
Cele projektu Best-App:
  • Zbadanie potencjalnych zagro?e? i korzy?ci, jakie mog? wynika? z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
  • Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod k?tem ich bezpiecze?stwa i potencja?u edukacyjnego
  • Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniej?cych na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
  • Stworzenie nowej aplikacji b?d?cej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.
W wyniku projektu powstanie katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najm?odszych dzieci po??czony z aplikacj? za pomoc? której rodzic b?dzie móg? instalowa? na swoim urz?dzeniu tylko sprawdzone programy posiadaj?ce certyfikat Best-App. Wytyczne do certyfikacji zostan? opracowane w oparciu o metaanaliz? wiedzy naukowej nt. wp?ywu mediów elektronicznych na ma?e dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagro?e?. Ko?cowy produkt b?dzie udost?pniany bezp?atnie.
Konsorcjum projektu Best-APP:
  1. Fundacja Dzieci Niczyje (Koordynator)
  2. Wydzia? Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. Firma PlikCenter
Raporty i opracowania powsta?e w ramach projektu:

Projekt „Best-App Opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci” uzyska? dofinansowanie Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju w ramach I Konkursu Innowacje Spo?eczne (Umowa nr IS-1/038/NCBR/2013)

Dzi?kujemy firmie Overmax za udost?pnienie tabletów do celów badawczych i testowych. 

 

Pliki do pobrania