Change language English Polski

Bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w Internecie

Obja?nienia symboli:

 

dla dziecidla rodzicówdla profesjonalistów

Ulotka „10 porad dla rodziców”

Ulotka zawiera rady dla rodziców, dotycz?ce zapewnienia dzieciom bezpiecze?stwa w Sieci.

 

plik do pobrania>>

„Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu”

Umowa pomi?dzy dzieckiem a rodzicami dotycz?ca zasad korzystania z Internetu. Umowa dost?pna  w dwóch wersjach:

dla starszych>> i m?odszych dzieci>>.

 

Ulotka „Stop Cyberprzemocy!”

Ulotka zawiera charakterystyk? zjawiska cybreprzemocy oraz informacje o sposobach reagowania i przeciwdzia?ania.

plik do pobrania>>

Ulotka „Jak zabezpieczy? dowody przemocy wobec dzieci w Internecie”

Ulotka przedstawia podstawowe sposoby zabezpieczenia dowodów.

plik do pobrania>>

Scenariusz „STOP cyberprzemocy”

Scenariusz zaj?? dla nauczycieli szkó? gimnazjalnych.

 

plik do pobrania>>

Plakat „Powiedz STOP cyberprzemocy”

 

 

 

plik do pobrania>>

Poradnik dla szkó? „Jak reagowa? na cybreprzemoc”, wydanie II (poprawione)

Charakterystyka cyberprzemocy i zasady interwencji.

plik do pobrania >>

„Mo?esz liczy? na Helpline.org.pl”

plik do pobrania >>

 

 

Scenariusz „Sieciaki”

Pomoc dydaktyczna do realizacji zaj?? dla uczniów klas I-III szkó? podstawowych.

 

wi?cej>>

Zeszyt ?wicze? „Poznaj bezpieczny Internet”

Kolorowanki i ?amig?ówki ucz?ce dziecko zasad bezpiecze?stwa w sieci.

 

plik do pobrania>>

 

Scenariusz „3..2..1..Internet!”

Scenariusz zaj?? dla uczniów klas IV-VI szko? podstawowych.

 

 

wi?cej>>

 

Scenariusz "W Sieci"

Scenariusz zaj?? dla uczniów klas II i III szkó? gimnazjalnych oraz klas I i II szkó? ponadgimnazjalnych.

 

wi?cej>>

Scenariusz „Zu?ka i Tunio poznaj? Internet”

Scenariusz zaj?? dla uczniów klas II-IV szkó? podstawowych.

 

wi?cej >>

 

Folder informacyjny Polskiego Centrum Programu Safer Internet

wersja PL>>

ENG version>>

Plakat "Zosta? sieciakiem"

 

 

 

plik do pobrania>>

Plakat "Poznaj bezpieczny Internet"

 

 

 

plik do pobrania>>

"Dziecko w Sieci. The Right Click"

Zalecenia dotycz?ce bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online europejskiej sieci organizacji pozarz?dowych eNACSO.

plik do pobrania >>

„Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie”

Regulacje prawne dotycz?ce problematyki uwodzenia dzieci online.

plik do pobrania >>