Change language English Polski

Bezpieczny plac zabaw

Na placu zabaw dzieci poznaj? ?wiat, eksperymentuj?, bawi? si? i ?miej?. Jest to miejsce, gdzie maluchy mog? rozwija? wyobra?ni?, zmaga? si? z nowymi wyzwaniami, a tak?e uczy? si? wspó?pracy z innymi.  Czasami to eksperymentowanie i poznawanie mo?e wi?za?  si? z drobnymi zadrapaniami lub otarciami. Jest to nieuniknione, bo nawet zwyk?e skakanie mo?e sko?czy? si? urazem.  Zatem, co zrobi?, by na placu zabaw nasz maluch by? bezpieczny?

Przede wszystkim nale?y sprawdzi?, czy plac zabaw, na który chcesz przyj?? z dzieckiem, jest bezpieczny. Istniej? pewne normy dotycz?ce urz?dze? i nawierzchni. To, czy plac zabaw je spe?nia  powinien nadzorowa? jego w?a?ciciel. Prawo zobowi?zuje w?a?ciciela do przeprowadzania kontroli placu zabaw, jednak warto samemu zwróci? uwag? na najwa?niejsze kwestie zapewniaj?ce bezpiecze?stwo naszemu maluchowi.

Obejrzyj plac zabaw

Przyjrzyj si?, czy jest czysty i zadbany, czy nie ma na nim ?mieci (zw?aszcza  szk?a i ostrego metalu).  Sprawd?, czy przed wej?ciem na plac zabaw znajduje si? tablica z informacj? o jego administratorze, w?a?cicielu i kontaktem do niego. Na tablicy powinien si? tak?e znale?? regulamin zabaw, którego nale?y przestrzega?.

Sprawd? nawierzchni?

Odpowiednia nawierzchnia jest jedn? z najwa?niejszych rzeczy zapewniaj?cych dzieciom bezpiecze?stwo na placu zabaw, poniewa? wi?kszo?? urazów spowodowana jest upadkiem z wysoko?ci.

Pod hu?tawk? i wokó? innych urz?dze? wy?szych ni? 1 m powinna znajdowa? si? mi?kka nawierzchnia, która zamortyzuje upadek. Mo?e to by? specjalna syntetyczna guma, warstwa piasku lub wiór drzewny. Nale?y unika? placów zabaw, na których w takich miejscach (przy wysokich urz?dzeniach) znajduje si? trawa, ziemia, a zw?aszcza beton. Pomimo i? trawa i ziemia mog? si? nam wydawa? dobrym pod?o?em, to z?a pogoda, np. wcze?niejsze opady deszczu, mog? sprawi?, ?e z ziemi powstanie b?oto, na którym o upadek nietrudno. Plac zabaw z zieleni? i traw? jest przyjemny, jednak najlepszym rozwi?zaniem jest, gdy trawa ro?nie w jakim? specjalnym k?ciku, w którym mo?na sobie usi??? lub poraczkowa?.

Sprawd? te?, czy w odleg?o?ci 3-5 kroków od hu?tawki nie ma ?adnych wystaj?cych z ziemi korzeni, kamieni czy patyków. Obszar ten to tak zwana strefa upadku z urz?dzenia, która powinna by? wolna od wszelkich przeszkód. Tak naprawd? wa?ne jest, aby na terenie ca?ego placu zabaw nie znajdowa?y si? wystaj?ce z ziemi kamienie i inne przedmioty, o które biegn?cy maluch móg?by si? potkn??.

Przyjrzyj si? ogrodzeniu

Ogrodzenie placu zabaw jest bardzo wa?ne, gdy? chroni przed niekontrolowanym wybiegni?ciem malucha poza bezpieczny teren. Ogrodzenie chroni tak?e plac przed wst?pem zwierz?t i odgradza dzieci od ruchliwych ulic. Poza tym daje dzieciom poczucie, ?e s? na swoim terenie, gdzie mog? czu? si? bezpieczne.

 

Obejrzyj dok?adnie urz?dzenia znajduj?ce si? na placu zabaw

 • Sprawd?, czy urz?dzenia s? dobrze zachowane, czy nie s? zepsute.  Przyjrzyj si?, czy metalowe urz?dzenia nie s? zardzewia?e, czy nie maj? odstaj?cych ostrych elementów, ostrych kraw?dzi i szorstkich powierzchni, o które maluch móg?by si? skaleczy?. Sprawd?, czy drewniane urz?dzenia nie s? spróchnia?e, czy ich powierzchnia jest g?adka. Oce?, czy urz?dzenia s? dobrze przymocowane do pod?o?a – potrz??nij nimi, ?eby to sprawdzi?.
 • Oce?, czy odleg?o?? pomi?dzy urz?dzeniami nie jest zbyt ma?a. Hu?tawki powinny by? odseparowane od innych urz?dze?, tak by dzieci bawi?ce si? przy innych stanowiskach nie by?y nara?one na uderzenie hu?tawk?. Odleg?o?ci pomi?dzy innymi urz?dzeniami tak?e powinny by? na tyle du?e, by dziecko mog?o si? bezpiecznie mi?dzy nimi przemieszcza?.
 • Obejrzyj otwory w urz?dzeniach. Przestrzenie pomi?dzy elementami urz?dzenia (np. pomi?dzy szczebelkami) powinny by? albo na tyle ma?e, by dziecko nie mog?o si? w nich zaklinowa?, albo na tyle du?e, by maluch swobodnie móg? przez nie przej??. (Zgodnie z normami, nie powinno si? stosowa? otworów o ?rednicy pomi?dzy 9 a 23 cm.)
 • Sztywne, drewniane lub metalowe hu?tawki nie powinny znajdowa? si? na placach zabaw. Siedzenia bezpiecznych hu?tawek powinny by? wykonane z gumy lub innego mi?kszego ni? drewno materia?u.
 • Oce? czysto?? piasku w piaskownicy. Sprawd?, czy w piasku nie ma ?adnych ?mieci, ostrych przedmiotów lub robaków i czy psy oraz koty nie traktowa?y piaskownicy jako swojej toalety.

PAMI?TAJ,  gdy zauwa?ysz na placu zabaw urz?dzenia mog?ce stanowi? zagro?enie dla bawi?cych si? dzieci (zepsute, uszkodzone, spróchnia?e) albo inne nieprawid?owo?ci, które zagra?aj? zabawie (nieodpowiedni? nawierzchni?, brudn? piaskownic?), POINFORMUJ o swoich uwagach w?a?ciciela lub zarz?dc? terenu – spó?dzielni? mieszkaniow?, wspólnot?, dozorc? lub administratora budynku. Na tablicy informacyjnej na placu zabaw powinna znajdowa? si? informacja o tym, kto jest odpowiedzialny za plac zabaw.

 

ZASADY BEZPIECZNEJ ZABAWY NA PLACU ZABAWY

Bezpieczny plac zabaw to bardzo wa?na kwestia. Jednak sama ?wiadomo??, ?e plac, na którym przebywacie, jest bezpieczny, nie wystarczy. Wa?ne jest tak?e, aby odpowiednio si? na nim zachowywa?. Poni?ej znajduje si? kilka sugestii i wskazówek do bezpiecznej zabawy z maluchem:

 • Obserwuj swoje dziecko, baw si? razem z nim, a przede wszystkim miej je zawsze w zasi?gu wzroku. Pami?taj, ?e nawet trzylatek nie jest w stanie przewidzie? konsekwencji swoich zachowa?. Zwracaj uwag?, czy maluch nie wk?ada sobie ?adnych przedmiotów do buzi, np. piasku w trakcie robienia babek.
 • Zachowaj szczególn? ostro?no??, gdy si? przemieszczacie. Wyt?umacz maluchowi, ?e trzeba przechodzi? daleko od hu?tawek i nie podchodzi? , gdy bujaj? si? na nich inne dzieci, poniewa? mo?ecie wtedy zosta? uderzeni.
 • Ubieraj malucha na plac zabaw tak, by nie mia? przy ubranku ?adnych d?ugich sznurków – troczków, lu?no zwisaj?cego szalika lub rozwi?zuj?cych si? sznurówek, które mog? zapl?ta? si? w ró?ne urz?dzenia i tym samym stworzy? zagro?enie.
 • Sprawd?, czy metalowe zje?d?alnie, schodki lub platformy nie s? za bardzo nagrzane od s?o?ca i czy nie oparz? dziecka.
 • Je?eli dziecko ma problemy z wej?ciem np. na drabink?, mo?e to oznacza?, ?e jest to urz?dzenie dostosowane do starszych dzieci. Takie utrudnienia w dost?pno?ci s? celowe, dlatego nie pomagaj dziecku w wej?ciu na urz?dzenie i wybieraj tylko takie przyrz?dy, które s? dostosowane do wieku Twojego malucha.
 • Nie karm dziecka w trakcie zabawy. Gdy maluch jest g?odny lub spragniony, powinien spokojnie usi??? obok Ciebie np. na ?aweczce i dopiero, gdy sko?czy pi? lub je??, mo?e wróci? do zabawy.
 • Asekuruj dziecko, które pokonuje jaki? tor przeszkód, chodzi po kraw?dzi piaskownicy czy hu?ta si? na hu?tawce.
 • Wyt?umacz maluchowi, ?e gdy buja si? na hu?tawce albo kr?ci na karuzeli, powinien siedzie? (kl?czenie i stanie s? zabronione) i ca?y czas mocno trzyma? si? r?czkami por?czy lub uchwytów.

 

Nie istniej? ani idealnie bezpieczne place zabaw, ani wskazówki do zabawy, które w stu procentach uchroni? naszego malucha przed wszystkimi urazami. Zbytnia kontrola mo?e pozbawi? dzieci rado?ci z zabawy, a tak?e mo?liwo?ci rozwijania wyobra?ni i uczenia si?. Place zabaw powinny wi?c by? bezpieczne, ale powinny te? umo?liwia? dzieciom kreatywn? zabaw?. W takich miejscach nasze maluchy ch?tnie b?d? si? bawi?y i rozwija?y, a lekki siniak czy drobne otarcie stan? si? niezapomnian? pami?tk? ze ?wietnej zabawy.

 

Autor: Marta Matus
Grafika: Ewa Brejnakowska-Jo?czyk 

Bibliografia:

http://www.placezabaw.uokik.gov.pl/download/pl_baw_sie_bezpiecznie_ulotka.pdf
http://ckpz.org/content/view/41/68/
http://placezabaw.minimini.pl/
http://www.hotelfun4kids.com/travelnews/safetynews/playgrounds.htm
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/outdoor/playground.html#