Change language English Polski

Dzieci 0-3 lata

Materiały dedykowane

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Broszura "Zamiast klapsów"

Zamiast klapsów - jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice

Wi?kszo?? rodziców zgadza si?, ?e bicie dzieci jest z?e. Jednak nawet ci, którzy staraj? si? unika? kar  ?zycznych, czasami trac? panowanie nad sob? i wymierzaj? dziecku klapsa.  
Dlaczego?
Mo?e dlatego,  ?e dzieci s? rodzicom bardzo bliskie. Nikt inny swoim zachowaniem nie mo?e nam sprawi? równie wielkiej rado?ci, ale te?... równie dotkliwej przykro?ci. To zrozumia?e,  ?e, wychowuj?c dzieci, doznajemy nieraz bardzo silnych negatywnych emocji. Jest jednak niezwykle wa?ne, aby te emocje nie kierowa?y naszym zachowaniem.

Broszura podpowiada jak wychowywa? dziecko bez kar fizycznych.

Bezpłatne pliki do pobrania

  • Zamiast klapsówPDF (1.93 MB)

    Broszura zawiera informacje na temat tego, jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice.