Change language English Polski

Dzieci 0-3 lata

Materiały dedykowane

Zapraszamy do wype?nienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejd? do formularza

Baza Wiedzy zosta?a sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - dzia?ania upowszechniaj?ce rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegi? ze ?rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz baz? wiedzy

Dla rodziców

 • Wychowanie bez przemocy

  Podstaw? zbudowania pozytywnej wi?zi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, ?e mo?na wychowa? dziecko bez klapsów, krzyków i potrz?sania. Zapraszamy do lektury artyku?ów, które pozwol? Ci odpowiedzie? na pytania jak to zrobi?.

  WI?CEJ
 • Ci??a - co pomaga, co szkodzi

  Przed Tob? 9 miesi?cy oczekiwania na dziecko.  Zach?camy Ci? do tego, aby? zadba?a o siebie i dziecko ju? teraz.  Ju? w ci??y masz wp?yw na zdrowie swojego malucha – warto, ?eby? wiedzia?a co mo?e zaszkodzi? Tobie i dziecku, a tak?e co pozytywnie wp?ywa na rozwój dziecka w tym okresie.

  WI?CEJ
 • Tata tak samo wa?ny!

  Cykl artyku?ów specjalnie dla tatusiów jest odpowiedzi? na ojcowsk? potrzeb? zaspokajania ciekawo?ci zwi?zanej z powi?kszeniem rodziny. Postaramy si? u?atwi? Ci podj?cie nowej roli i zrozumie? zmiany, jakie zachodz? w twojej rodzinie.

  WI?CEJ
 • Rodzicielski stres i emocje

  Stres towarzyszy nam bez wzgl?du na to czy mamy dziecko czy nie… Jednak bycie rodzicem ma?ego dziecka cz?sto przysparza dodatkowego stresu – szczególnie je?li wychowujemy nasze pierwsze dziecko.

  WI?CEJ