Change language English Polski

Dobry Rodzic - Dobry Start

Czas trwania: Po?owa marca do po?owy czerwca 2009 r.

Cel kampanii: Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

Rodzice ma?ych dzieci powinni otrzyma? wsparcie, by dysponowali jak najwi?ksz? wiedz? o tym, co sprzyja prawid?owemu i zdrowemu rozwojowi ich dziecka, a co szkodzi; by wiedzieli, jak w trudnych sytuacjach zapanowa? nad swoimi emocjami; by byli ?wiadomi, ?e w razie problemów zwi?zanych z rol? rodzica istnieje szereg instytucji i organizacji, do których mog? zwróci? si? po porad? i pomoc.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, Urz?d m.st. Warszawy

Agencja realizuj?ca: DDB Warszawa

Media: prasa, radio, telewizja, outdoora

Dzia?ania: Dla rodziców przygotowano materia?y edukacyjne: broszury i ulotki, m.in. „Prosz?, uwa?aj na mnie!", „10 kroków ku temu, by sta? si? lepszym rodzicem", „Zamiast klapsów - jak z szacunkiem i mi?o?ci? stawia? dziecku granice", „Ostro?nie dziecko", „Stres - poradnik dla rodziców ma?ych dzieci",  „Dobry Rodzic - Dobry Start".

Do kampani? wspar?o ponad 100 instytucji i organizacji z terenu ca?ej Polski. Organizacje te, jako Ambasadorowie Kampanii aktywnie w??czy?y si? w dzia?ania dystrybuuj?c materia?y przygotowane w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start", organizuj?c spotkania i warsztaty dla rodziców, promuj?c ide? dobrego rodzicielstwa w swoim lokalnym ?rodowisku. Dzi?ki nim materia?y dociera?y nt. pozytywnego rodzicielstwa docieraj? do rodziców w ca?ej Polsce.

Do dyspozycji rodziców oddano tak?e stron? internetow? www.dobryrodzic.pl, na której mo?na znale?? wiele przydatnych informacji o opiece nad ma?ymi dzie?mi, adresy placówek, które udzielaj? pomocy rodzicom ma?ych dzieci oraz aktualn? ofert? dla rodziców przygotowan? w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start.

Dla rodziców przygotowano konkurs fotograficzny i konkurs na rymowanki.

Kampania "Dobry Rodzic-Dobry Start" by?a pierwsz? w Polsce kampani? dotycz?c? dobrego rodzicielstwa skierowan? do rodziców najm?odszych dzieci. 

Materia?y:

Reklama prasowa

uwazaj

 

Spot telewizyjny


 

 

Spot radiowy

 

Wi?cej na stronie programu Dobry Rodzic - Dobry start