Change language English Polski

Kampania "Dodaj znajomego"

Kampania „Dodaj znajomego” to projekt bezpo?rednio wymierzony w zjawisko internetowego hejtu, który ma porusza? nie tylko m?odzie?, ale równie? anga?owa? rodziców, opiekunów i nauczycieli, by przeciwdzia?ali nienawi?ci w internecie. Organizatorami s? Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Disney Channel i Disney XD, a motyw przewodni stanowi klip wideo, emitowany na obu kana?ach Disneya, stacjach ogólnoinformacyjnych oraz w sieciach kin Helios, Cinema City i Multikino.  Jego scenariusz zosta? oparty na historii dwójki m?odych ludzi, którzy bior? udzia? w castingu do filmu. Staj?c naprzeciwko siebie, nie maj? ?wiadomo?ci, ?e dialog zadany do odegrania przed komisj? b?dzie oparty o ich wcze?niejsz? internetow? dyskusj?, w której pojawi? si? hejt.   

Emisji spotu towarzyszy strona addfriend.disney.pl, na której zarówno dzieci, m?odzie?, jak i doro?li znajd? informacje o kampanii, problemie hejtowania w internecie oraz
o sposobach radzenia sobie z nim. Spot promuje bezp?atny numer telefonu  116 111, pod który mo?na dzwoni?, aby uzyska? pomoc od ekspertów Fundacji, którzy na co dzie? pomagaj? m?odym osobom, które do?wiadczaj? m.in. przemocy w sieci.

Elementem kampanii s? tak?e zaj?cia w szko?ach, podczas których dzieci naucz? si? lepszego traktowania innych u?ytkowników internetu. Ca?ej akcji towarzyszy? b?d? trzy konkursy. Pierwszy z nich, organizowany na  stronie kampanii „Dodaj znajomego”  addfriend.disney.pl, b?dzie zach?ca? m?odych ludzi do napisania s?ów piosenki, promuj?cej  wi?ksz? ?yczliwo?? wobec znajomych i nieznajomych w sieci. Zwyci?ski utwór zostanie profesjonalnie wykonany przez jedn? z polskich gwiazd. Dwa kolejne konkursy pojawi? si? na popularnej w?ród dzieci platformie sieciaki.pl.
W jednym z nich, zadaniem dla dzieci b?dzie przygotowanie plakatu propaguj?cego has?o kampanii „Dodaj znajomego”, drugi z kolei b?dzie zach?ca? do dzielenia si? w?asnymi sposobami na ?agodzenie internetowych dyskusji, w których pojawia si? zagro?enie hejtem.

Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat kampanii „Dodaj znajomego”, wejd? na: addfriend.disney.pl

Hejt, jako jeden z przejawów cyberprzemocy, dotyka coraz wi?ksz? liczb? m?odych internautów. Pozorna anonimowo?? w sieci sprawia, ?e obra?anie kogo? za jej po?rednictwem przychodzi ?atwiej ni? w innych sytuacjach. Wed?ug bada? przeprowadzonych przez Fundacj? Dzieci Niczyje – w ramach projektu EU NET ADB a? 4 na 10 (40%) m?odych ludzi w wieku 14-17 lat spotka?o si? w internecie z przejawami mowy nienawi?ci. Ofiar? ró?nych form cyberprzemocy, w tym hejtu, pad? ju? co pi?ty polski nastolatek (21,5%).
Termin „hejt internetowy/hejtowanie” stosuje si? przede wszystkim do takich wypowiedzi, które s? agresywne i nie maj? pod?o?a ideologicznego. Hejtowanie jest przejawem agresji bez ?ci?le okre?lonego powodu. Zdaniem ekspertów hejtowanie nie jest zjawiskiem, którego ?ród?a nale?y szuka? w naturze internetu.
U?ytkownicy internetu nie pozostaj? bezbronni wobec agresywnych, wulgarnych czy obra?liwych tre?ci równie? poza czasem prowadzenia kampanii „Dodaj znajomego”. Wi?kszo?? portali daje mo?liwo?? zg?aszania nadu?y? bezpo?rednio w sekcji komentowania lub za pomoc? poczty elektronicznej do administratorów serwisów. Poziom rozmów internetowych zale?y od wszystkich ich uczestników, równie? od reakcji postronnych obserwatorów. W niektórych przypadkach hejterskie komentarze mo?na zg?asza? na policj?. Obra?liwe komentarze w Internecie mog? wyczerpywa? znamiona przest?pstw m.in. gro?by karalnej - art. 190 Kodeksu Karnego, znies?awienia – art. 212 Kodeksu Karnego, zniewa?enia osoby – art. 216 Kodeksu Karnego. Karana jest tak?e mowa nienawi?ci – art. 256 i 257 Kodeksu Karnego. Niestety na razie niewiele osób z takich mo?liwo?ci korzysta.