Change language English Polski

Dzieci?stwo bez przemocy (I Etap)

Czas trwania: marzec - grudzie? 2001 

Organizator: Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych we wspó?pracy z Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

Agencja realizuj?ca: McCann Erickson Polska i dom medialny Universal McCann
 

Cel kampanii: zwi?kszenie spo?ecznego zaanga?owania w sprawy przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwi?za? zwi?zanych z przeciwdzia?aniem przemocy, motywowanie spo?eczno?ci lokalnych do dzia?a? na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja spo?eczna dostarczaj?ca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Przebieg:

- lokalne debaty z udzia?em przedstawicieli w?adz lokalnych, organizacji pozarz?dowych, instytucji i s?u?b pomagaj?cych dzieciom oraz mediów,

- szkolenia dla profesjonalistów,

- powo?anie 17 ?wietlic terapeutycznych oraz 8 punmktów informacyjno-konsultacyjnych.

Media: outdoor, telewizja, radio, prasa, plakaty przystankowe, naklejki, znaczki

Materia?y:

    


Kampania na ?wiecie:

W 2006 r. w 6 krajach (Bu?garia, Litwa, ?otwa, Macedonia, Mo?dawia, Ukraina) bior?cych udzia? w projekcie "Childhood without Abuse" koordynowanym przez Fundacj? Dzieci Niczyje zrealizowano kampani? "Dzieci?stwo bez przemocy". Wykorzystano w niej materia?y prezentowane w Polsce w 2001 r. Spot telewizyjny, dwie reklamy radiowe i plakaty zosta?y przet?umaczone i zaadoptowane na osiem j?zyków (6 narodowych oraz dodatkowo na j?zyk rosyjski oraz alba?ski). Przekazy medialne zosta?y uzupe?nione ulotkami, kalendarzami, naklejkami i innymi materia?ami.

W wi?kszo?ci krajów by?a to pierwsza kampania spo?eczna dotycz?ca przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci o zasi?du ogólnokrajowym. Kampania uzyska?a bardzo du?? widzoczno??. Przekazy medialne na zasadach non-profit by?y pokazywane przez liczne stacje telewizyjne i radiowe: ?rednio mia?o miejsce ponad 1000 emosji spotów w ci?gu kilku pierwszych tygodni od startu kampanii.

Wizualizacja kampanii w innych krajach