Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dzieciństwo bez przemocy (I Etap)

Czas trwania: marzec - grudzień 2001 

Organizator: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"

Agencja realizująca: McCann Erickson Polska i dom medialny Universal McCann
 

Cel kampanii: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Przebieg:

- lokalne debaty z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji i służb pomagających dzieciom oraz mediów,

- szkolenia dla profesjonalistów,

- powołanie 17 świetlic terapeutycznych oraz 8 punmktów informacyjno-konsultacyjnych.

Media: outdoor, telewizja, radio, prasa, plakaty przystankowe, naklejki, znaczki

Materiały:

    


Kampania na świecie:

W 2006 r. w 6 krajach (Bułgaria, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Ukraina) biorących udział w projekcie "Childhood without Abuse" koordynowanym przez Fundację Dzieci Niczyje zrealizowano kampanię "Dzieciństwo bez przemocy". Wykorzystano w niej materiały prezentowane w Polsce w 2001 r. Spot telewizyjny, dwie reklamy radiowe i plakaty zostały przetłumaczone i zaadoptowane na osiem języków (6 narodowych oraz dodatkowo na język rosyjski oraz albański). Przekazy medialne zostały uzupełnione ulotkami, kalendarzami, naklejkami i innymi materiałami.

W większości krajów była to pierwsza kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy wobec dzieci o zasiędu ogólnokrajowym. Kampania uzyskała bardzo dużą widzoczność. Przekazy medialne na zasadach non-profit były pokazywane przez liczne stacje telewizyjne i radiowe: średnio miało miejsce ponad 1000 emosji spotów w ciągu kilku pierwszych tygodni od startu kampanii.

Wizualizacja kampanii w innych krajach