Change language English Polski

Dzieci?stwo bez przemocy (II Etap)

Czas trwania: dzia?ania medialne - czerwiec - lipiec 2009 r.; dzia?ania edukacyjne - od czerwca 2009 r.

Cel kampanii: Ogólnopolska kampania spo?eczna "Dzieci?stwo bez przemocy" (etap drugi) po?wi?cona by?a problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod has?em "Bite dzieci widz? ?wiat inaczej" skierowana by?a do rodziców i profesjonalistów, a jej celem by?o u?wiadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii) oraz Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).

Agencja realizuj?ca: McCann Erickson

Media: prasa, radio, telewizja, internet

Rezultaty: Do udzia?u w kampanii zaproszone zosta?y organizacje i instytucje, które chcia?y – jako ambasadorzy kampanii - realizowa? dzia?ania promuj?ce wychowanie dzieci bez bicia. W kampanii wzi??o udzia? 537 ambasadorów z ca?ej Polski.
W ramach kampanii dystrybuowano blisko 500 000 egzemplarzy materia?ów edukacyjnych, m.in. ulotki „10 kroków ku temu, by sta? si? lepszym rodzicem” oraz broszury „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice”, które w prosty i praktyczny sposób opisuj? skuteczne i przyjazne metody wychowawcze.
W ramach kampanii w ró?nych miastach Polski przeprowadzono 30 szkole? dla profesjonalistów „ Bez klapsa – jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice”, podczas których przeszkolono 574 profesjonalistów.
Ponadto ambasadorzy kampanii zorganizowali:
•    128 szkole? dla rodziców „Bez klapsa – jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice”
•    19 seminariów oraz 43 konferencje po?wi?cone problematyce kar fizycznych wobec dzieci
•    202 spotkania informacyjne dla rodziców nt. kampanii oraz wychowywania bez przemocy
•    101 konkursów, koncertów i innych wydarze?, które pozwoli?y rodzicom, dzieciom i profesjonalistów zapozna? si? z przekazami i materia?ami kampanii
??cznie w wydarzeniach kampanii wzi??o udzia? 47 505 osób.
Ambasadorzy zapraszali równie? lokalne media (prasa, radio, telewizja) do zamieszczania na zasadzie pro bono przekazów kampanii – spotów oraz reklam prasowych.
Do kwietnia 2010 r. ukaza?o si? 165 artyku?ów prasowych na temat kampanii, spoty radiowe emitowane by?y ??cznie przez ponad 150 dni, natomiast spot telewizyjny kampanii ukaza? si? 70 razy w ogólnopolskich i lokalnych mediach.
W ramach kampanii „Dzieci?stwo bez przemocy” Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowa?a konkurs fotograficzny „Szcz??liwe dzieci?stwo”. Konkurs wspierali: Zwi?zek Polskich Artystów Fotografików, Galeria Jab?kowskich, portal Fotopolis.pl oraz portal e-dziecko.pl nale??cy do serwisu gazeta.pl. Sponsorem nagród (aparatów fotograficznych) by?a firma Nikon.
Konkurs cieszy? si? du?ym powodzeniem: wzi??o w nim udzia? ponad 800 uczestników, wp?yn??o ponad 2500 prac.
Jury przyzna?o 3 nagrody g?ówne, 13 wyró?nie? oraz 1 nagrod? specjaln? Fundacji Dzieci Niczyje. Prace by?y wystawione w Galerii Jab?kowskich w Warszawie. Wszystkie nagrodzone prace umieszczone s? w galerii na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Materia?y:

Plakat, reklama prasowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura "Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i mi?o?ci? wyznacza? dziecku granice"

 

Spot telewizyjny

 

Spoty radiowe

Wi?cej na stronie internetowej kampanii: www.dziecinstwobezprzemocy.pl