Change language English Polski

Dziecko - ?wiadek szczególnej troski (I Edycja)

Czas trwania: 2004 r.

Cel kampanii: Celem kampanii by?o zwi?kszenie wra?liwo?ci profesjonalistów uczestnicz?cych w interwencji prawnej oraz pomagaj?cym dzieciom - ofiarom przest?pstw (s?dziów, prokuratorów, policjantów, psychologów - bieg?ych s?dowych) na specyficzn? sytuacj? dziecka w post?powaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji zwi?zanych z przes?uchiwaniem dziecka.

Adresatami kampanii byli równie? rodzice i opiekunowie dzieci, które ze wzgl?du na do?wiadczone krzywdy wyst?puj? w roli ?wiadka w procesie dochodzenia i post?powania s?dowego.

Ich zadaniem jest przygotowanie dziecka do kontaktu z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci i nowej, budz?cej obawy sytuacji.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Partnerzy: Program Phare - Rozwój Spo?ecze?stwa Obywatelskiego, Internet ART., ZEFA Visual Media Polska Sp. z o.o.

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Communication

Dzia?ania:

Dzi?ki wspó?pracy z Komend? G?ówn? Policji oraz Ministerstwem Sprawiedliwo?ci w komisariatach policji, rejonowych prokuraturach i s?dach zawis?y plakaty "Wysoki S?dzie, boj? si?".

We wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci, Centrum Szkolenia Policji i Mazowieckim Centrum Pomocy Spo?ecznej organizowano szkolenia dla s?dziów, prokuratorów, policjantów i psychologów-bieg?ych s?dowych.

Jesieni? w Warszawie odby?a si? ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przest?pstw", która pomog?a zaprezentowa? i upowszechni? standardy post?powania z dzieckiem-?wiadkiem w procedurach karnych.

Do profesjonalistów uczestnicz?cych w procedurach karnych adresowane by?y równie? publikacje - ksi??ki, broszury i specjalnie wydany z okazji kampanii numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, które dystrybuowano w czasie szkole?, konferencji i rozes?ano do instytucji wymiaru sprawiedliwo?ci. W ramch kampanii wydane zosta?y m.in.:

 Dla rodziców dzieci, bior?cych udzia? w procedurach karnych opracowana zosta?a broszura Gdy dziecko jest ?wiadkiem w s?dzie.

Materia?y:

Plakat

 

Kampania na ?wiecie:

W 2007 roku zosta?a zaadaptowana w Bu?garii, Litwie, ?otwie, Macedonii, Mo?dowie i Ukrainie, a plakaty by?y eksponowane na komisariatach policji, w s?dach i prokuraturach.

 

Wi?cej na stronie programu Dziecko - ?wiadek szczególnej troski