Change language English Polski

Dziecko - ?wiadek szczególnej troski (II Edycja)

 Czas trwania: pa?dziernik 2007 – marzec 2008

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Communications

Partnerzy kampanii: Cz?onkowie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci, Kampania w 2007 r. finansowana by?a ze ?rodków Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Pozarz?dowych oraz Funduszu NGO

Cel kampanii: Oprócz kontynuacji osi?gni?? poprzedniej kampanii,  po?o?ono nacisk na wszechstronne przygotowanie dziecka do wyst?pienia w roli ?wiadka, obejmuj?c u?wiadamianie potrzeby pomocy nie tylko w trakcie procedur prawnych, ale tak?e przed nimi i po ich zako?czeniu - i to zarówno w?ród profesjonalistów jak i rodziców i opiekunów.
W 2007 r. kampania skupi?a si? tak?e na tzw. „przyjaznych pokojach”- podnoszeniu standardów pokoi ju? istniej?cych i zach?caniu do tworzenia nowych.

 

Dzia?ania: Kampania rozpocz??a si? we wszystkich krajach projektu w listopadzie 2010 roku. Materia?y informacyjne (plakaty, ulotki) zosta?y rozdystrybuowane pomi?dzy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, s?dziów oraz specjalistów zajmuj?cych si? dzie?mi-ofiarami lub dzie?mi-?wiadkami przest?pstw.

 

Dzia?ania wydawnicze

 

- Publikacje dla profesjonalistów - poradniki „Jak przes?uchiwa? dziecko”, Przyjazne przes?uchanie dzieci

- Publikacje dla dzieci-?wiadków i cz?onków ich rodzin – broszury „B?d? ?wiadkiem w s?dzie”, „Gdy Twoje dziecko jest ?wiadkiem w s?dzie

- Kalendarz ?cienny z przekazem kampanii

Dzia?ania szkoleniowe

  • Szkolenia s?dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i kuratorów.
  • Klub Bieg?ego Psychologa - wymiana do?wiadcze? i poszerzanie wiedzy psychologów w zakresie opiniowania s?dowego i przes?uchiwania dzieci.
  • Szkolenia dla organizacji powo?uj?cych nowe pokoje przes?ucha? dzieci.

Popularyzowanie standardów przyjaznych pokojów przes?ucha? dzieci.

  • Nagradzanie pokojów spe?niaj?cych standardy.

 

* Wi?kszo?? publikacji dost?pna jest do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

 

 

Materia?y:

 

Plakat

 plakat Dziecko swiadek II

 

Kampania na ?wiecie: W listopadzie 2010 roku kampania zosta?a adaptowana na terenie Bu?garii, Litwy, ?otwy, Mo?dowy i Ukrainy. Materia?y informacyjne (plakaty, ulotki) zosta?y rozdystrybuowane pomi?dzy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, s?dziów oraz specjalistów zajmuj?cych si? dzie?mi-ofiarami lub dzie?mi-?wiadkami przest?pstw. Partnerami kampanii by?y m.in. Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Rzecznik Praw Cz?owieka w Bu?garii, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Prokuratura Generalna w Mo?dowie, Ministerstwo ds. Rodziny, M?odzie?y i Sportu na Ukrainie, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci i Rzecznik Praw Dziecka na Litwie oraz inne organizacje pozarz?dowe.

 

Wi?cej na stronie programu Dziecko - ?wiadek szczególnej troski