Change language English Polski

Dziecko - ?wiadek szczególnej troski (III Edycja)

Czas trwania: 2010 r.

Cel kampanii: Has?o "B?d? przes?uchany/a" mia?o na celu podkre?lenie podmiotowo?ci dziecka ?wiadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach zwi?zanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Poza kontynuacj? osi?gni?? z pierwszego i drugiego etapu, podczas III edycji nacisk po?o?ono na sposób prowadzenia przes?uchania. Szczególnie promowano Kart? Praw Dziecka ?wiadka/Ofiary Przest?pstwa. Kampania realizowana by?a do ko?ca roku 2010.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Partnerzy kampanii: Fundacja BRE Banku, Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwo?ci, Wolno?ci i Bezpiecze?stwa w ramach programu "Prevention of and Fight against Crime", Program ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznej zachowa? "Razem Bezpieczniej", Koalicja na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Communications

Dzia?ania i Materia?y:

Materia?y informacyjne o kampanii

  • plakaty A2 w wersji "ch?opiec" i "dziewczynka"

 

plakat Dziecko swiadek            plakat Dziecko swiadek

  • oraz ulotka a5 z podstawowymi informacjami o kampanii

Publikacje dla profesjonalistów 

  • w ramach kampanii kontynuowano dystrybucj? poradnika "Jak przes?uchiwa? dziecko?" Alicji Budzy?skiej, b?d?cego zestawieniem praktycznych uwag dotycz?cych organizowania i przeprowadzania przes?uchania dzieci oraz  "Dziecko pod parasolem prawa" autorstwa Emilii Naumann i Jolanty Zmarzlik, który zawiera min. podstawowe akty prawne zwi?zane z problemem krzywdzenia dzieci, mo?lwo?ci interwencji oraz kwestie zwi?zane z post?powaniem s?dowym, a tak?e wzrory pism procesowych.                        
  • opracowano i wydano Nr 1 (30) 2010 kwartalnika "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.",  po?wi?cony w ca?o?ci tematyce udzia?u ma?oletnich ?wiadków w procedurach karnych - "Dziecko - ?wiadek szczególnej troski"

 

  • w layoucie kampanii wydano równie? Kart? Praw Dziecka Ofiary/?wiadka Przest?pstwa, która powsta?a w odpowiedzi na potrzeb? promowania i poszanowania praw dzieci uczestnicz?cych w post?powaniu karnym (format a4, dwustronny druk)

 

  • a tak?e "Standardy dotycz?ce przes?uchiwania ma?oletnich ?wiadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.", powsta?e w konsultacji z Rad? Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przest?pstw oraz Koalicj? na rzecz Przyjaznego Przes?uchiwania Dzieci (format a4).

 

Publikacje dla dzieci-?wiadków i ich rodziców/opiekunów

  • wydano ulotk? "Jeste? ?wiadkiem - masz prawo" - b?d?c? opracowaniem i zestawieniem podstawowych praw, jakie przys?uguj? dziecku w post?powaniu karnym w my?l art. 185a i b kpk. oraz kontynuowano dystrybucj? poradnika "B?d? ?wiadkiem w s?dzie", który po raz pierwszy wydana zosta?a w 2007 roku podczas II edycji kampanii, a adresowany jest do dzieci i m?odzie?y w wieku 10-15 lat, które przygotowuj? si? do roli ?wiadka

 

  • oraz poradnik stworzony na wzór broszury, wydanej podczas I edycji kampanii "Gdy dziecko jest ofiar? przest?pstwa" - adresowany do rodziców/opiekunów dzieci do 15. roku ?ycia, b?d?cych ofiarami i ?wiadkami przest?pstw z u?yciem przemocy wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej, a zawieraj?cy podstawowe informacje prawne i przepisy oraz wzory najbardziej przydatnych pism procesowych, a tak?e pomocne informacje, jak nale?y wspiera? dziecko w tak trudnym okresie

 

Dzia?ania edukacyjne

  • 16-godzinne interdyscyplinarne szkolenie dla s?dziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, bieg?ych psychologów z zakresu przyjaznego przes?uchania dziecka  

* Wi?kszo?? publikacji dost?pna jest do pobrania w formacie PDF. TUTAJ.

 

Wi?cej na stronie programu Dziecko - ?wiadek szczególnej troski