Zmień język English Polski

Where to look for help?

Hard Rock Cafe wspiera walk? z przemoc? wobec dzieci

Klienci warszawskiego Hard Rock Cafe mog? od 11 marca kupi? specjalny pin, z którego cz??? dochodu b?dzie przekazana na cele statutowe Fundacji Dzieci Niczyje. Specjalna, limitowana kolekcja pinów powsta?a, aby wesprze? dzia?ania FDN, która walczy z przemoc? wobec dzieci.

- Dzi?ki takiemu wsparciu ze strony restauracji, jej klienci b?d? mogli jednym gestem przy??czy? si? do ochrony najm?odszych przed krzywdzeniem. Ka?da kwota, która wspiera dzia?ania statutowe Fundacji, przyczynia si? do poprawy sytuacji dzieci – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Sie? HRC od wielu lat produkuje piny, które ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem ze strony kolekcjonerów. Fundacyjny pin, ze wzgl?du na wyj?tkow? form? i ograniczon? liczb? egzemplarzy, z pewno?ci? przyci?gnie uwag? klientów. – Projektuj?c pin dla Fundacji chcieli?my podkre?li? cel jej dzia?a?, czyli szcz??liwe dzieci?stwo bez przemocy. Cieszymy si?, ?e mo?emy w ten sposób zwróci? uwag? naszych klientów na problem krzywdzenia najm?odszych. Jednocze?nie dajemy im mo?liwo?? przy??czenia si? do walki o u?miech dziecka – mówi Joanna Krobicka, marketing manager HRC Warsaw.