Change language English Polski

Implementacja dyrektyw unijnych w zakresie ochrony praw dzieci – ofiar przest?pstw

Fundacja prowadzi?a w latach 2012-2014 monitoring wdra?ania do polskiego porz?dku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • Dyrektywy 2011/92/UE z 13.12.2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieci?cej (implementacja do dnia 18 grudnia 2013 r.)

          Tekst dyrektywy >>

 • Dyrektywy 2011/36/UE z 5.4.2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi lud?mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (implementacja do dnia 6 kwietnia 2013 r.)

          Tekst dyrektywy >>

Fundacja przeprowadzi?a w ramach tych dzia?a? analiz? zgodno?ci prawa polskiego z ww. dyrektywami:

 • Ekspertyza prawna w przedmiocie zgodno?ci prawa polskiego z przepisami ww. dyrektyw, dr Joanna Mierzwi?ska-Lorencka

          Pe?ny tekst ekspertyzy prawnej >>

          Wnioski de lege ferenda z ekspertyzy prawnej >>

Najwa?niejsze postulaty Fundacji zwi?zane z wdro?eniem ww. dyrektyw

 

Jednocze?nie przepisy prawa polskiego analizowane s? pod k?tem zgodno?ci z dyrektyw? 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiaj?c? normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przest?pstw oraz zast?puj?ca decyzj? ramow? Rady 2001/220/WSiSW (implementacja do dnia 16 listopada 2015 r.).

Tekst dyrektywy>>

Post?p wdro?enia ww. aktów prawnych do polskiego porz?dku prawnego w uj?ciu tematycznym oraz dzia?ania Fundacji w tym zakresie:

 

Prawo karne materialne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UC72)

Tre?? projektu (etap za?o?e? do projektu) >>

Tre?? projektu (etap projektu ustawy)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • Wej?cie w ?ycie ustawy  - 26 maja 2014 r.

 • Prezydent podpisa? ustaw? – 18 kwietnia 2014 r. Ustawa wejdzie w ?ycie 30 dni po og?oszeniu.

 • przekazanie ustawy do prezydenta  - 20 marca 2014 r.

 • posiedzenie senatu, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - 20 marca 2014 r.

 • posiedzenie Komisji Praw Cz?owieka, Praworz?dno?ci i Petycji, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z poprawkami - 13 marca 2014 r.

 • przekazanie ustawy Prezydentowi - 24 lutego 2014 r.

 • przekazanie uchwalonej ustawy Marsza?kowi Senatu. - 21 lutego 2014 r.

 • III czytanie na posiedzeniu Sejmu, uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - 21 lutego 2014 r.

 • II czytanie na posiedzeniu Sejmu, przekazanie do III czytania - 20 lutego 2014 r.

 • drugie posiedzenie Komisji Sprawiedliwo?ci i Praw Cz?owieka, przyj?cie poprawek Podkomisji, przes?anie projektu do sejmu z wnioskiem o uchwalenie projektu ustawy. - 19 lutego 2014 r.

 • posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu - 13 lutego 2014 r.

 • posiedzenie Komisji Sprawiedliwo?ci i Praw Cz?owieka, powo?anie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu - 5 lutego 2014 r.

 • pierwsze czytanie w Sejmie, skierowanie do Komisji Sprawiedliwo?ci i Praw Cz?owieka - 22 stycznia 2014 r.

 • skierowanie projektu do Sejmu (druk nr 2016) - 17 grudnia 2013 r.

 • za?o?enia do projektu ustawy (nr ZC25) przyj?te przez Rad? Ministrów - 11 wrze?nia 2012 r.

 • konsultacje spo?eczne projektu ustawy (nr UC72) - 3 grudnia 2012 r.

 • konsultacje spo?eczne (UC72) – 22 lipca 2013 r. do 7 sierpnia

UWAGA: Prace nad ustaw? zako?czone.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

Uwagi FDN do projektu (grudzie? 2012 r.)>>
Uwagi FDN do projektu (wrzesie? 2013 r.)>>

 

Tekst uchwalonej ustawy >>

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UC73)

Tre?? projektu (etap przedparlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do konsultacji spo?ecznych – 14 stycznia 2013 r.

 • ustalenia w Sta?ym Komitecie Rady Ministrów – luty 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

UWAGA: Prace nad ustaw? zako?czone, wi?cej informacji TUTAJ>>

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (nr UD108)

Tre?? projektu (etap przedparlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • rozpatrzenie zmian do projektu ustawy na posiedzeniu podkomisji sta?ej do spraw nowelizacji prawa karnego - 3 lipca 2014 r.
 • obrady podkomisji sta?ej do spraw nowelizacji prawa karnego - 24 czerwca 2014 r.
 • pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu - skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, g?osowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu, wynik: 142 za, 292 przeciw, 4 wstrzyma?o si? - 10 czerwca 2014 r.
 • skierowanie do I czytania na posiedzeniu sejmu - 20 maja 2014 r.
 • wp?yni?cie projektu do Sejmu (druk nr 2339) - 15 maja 2014 r.
 • udost?pnienie uwag podmiotów bior?cych udzia? w konsultacjach spo?ecznych – stycze? 2014 r.
 • konsultacje spo?eczne projektu ustawy (nr UD108) – 16 grudnia 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

UWAGA: Niniejszy projekt w zakresie zmian w cz??ci ogólnej k.k. wykorzystuje rozwi?zania projektu nowelizacji k.k. opracowanej przez Komisj? Kodyfikacyjn? Prawa Karnego.

Uwagi FDN do projektu (stycze? 2014 r.) >>

Post?powanie karne – ochrona ma?oletnich ofiar wybranych przest?pstw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, Kodeks post?powania karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 870)

Tre?? projektu (etap przedparlamentarny)>>

Tre?? projektu (prace parlamentarne)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu - 8 listopada 2012 r.
 • pierwsze czytanie w Sejmie - 7 grudnia 2012 r.
 • skierowanie do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach – 7 grudnia 2012 r.
 • skierowanie do podkomisji sta?ej do spraw nowelizacji prawa karnego – 13 grudnia 2012 r.
 • posiedzenie podkomisji – 22 stycznia 2013 r.
 • posiedzenia podkomisji – od 14 marca 2013 r.
 • drugie  czytanie na posiedzeniu Sejmu - 27 sierpnia 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 30 sierpnia 2013 r
 • podpisanie ustawy – 17 pa?dziernika 2013 r

 • wej?cie w ?ycie - 1 lipca 2015 r.(Dz.U. 2013 poz. 1247)

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

UWAGA: Prace nad ustaw? zako?czone.


 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks post?powania karnego (druk sejmowy nr 998)

Tre?? projektu (etap parlamentarny)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu - 23 listopada 2012 r.
 • pierwsze czytanie w Sejmie – 23 stycznia 2013 r.
 • skierowanie do podkomisji sta?ej ds. nowelizacji prawa karnego – 24 stycznia 2013 r.
 • wys?uchanie opinii ekspertów – 6 lutego 2013 r.
 • dyskusja ogólna – 5 marca 2013 r.
 • Posiedzenie podkomisji sejmowej - 22 marca 2013 r.
 • Posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach – 17 kwietnia 2013 r. (przyj?cie sprawozdania podkomisji, opis przyj?tych zmian>>
 • prace w Senacie - wniesiono poprawki. Stanowisko Senatu z 7 czerwca 2013 r.>>
 • rozpatrzenie stanowiska Senatu, uchwalenie ustawy – 13 czerwca 2013 r.
 • podpisanie ustawy przez Prezydenta – 8 lipca 2013 r.
 • opublikowanie ustawy – 26 lipca 2013 r., adres publikacyjny: Dz. U. z 2013 r., poz. 849
 • wej?cie w ?ycie: 27 stycznia 2014 r. (zob. przepisy przej?ciowe)

  Informacja o ustawie>>
  Opinia FDN do druku sejmowego nr 998 >>

UWAGA: Prace nad ustaw? zako?czone

Inne akty prawne

Projekt za?o?e? do projektu ustawy o bieg?ych s?dowych

Tre?? projektu>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • za?o?enia do projektu ustawy, konsultacje spo?eczne za?o?e? - do 5 listopada 2012 r.
 • ponowne konsultacje spo?eczne za?o?e? do ustawy – 16 wrze?nia 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

Wyst?pienie FDN >>

Drugie wyst?pienie FDN>>


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o post?powaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju s?dów powszechnych (druk nr 1130)

Tre?? projektu (etap prac parlamentarnych)>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • skierowanie do Sejmu – 15 lutego 2013 r.
 • pierwsze czytanie w komisjach - 7 marca 2013 r.
 • II czytanie na posiedzeniu Sejmu - 23 lipca 2013 r.
 • III czytanie w Sejmie, uchwalenie ustawy - 26 lipca 2013
 • Skierowanie do Senatu – 26 lipca 2013 r.
 • Uchwalenie ustawy – 30 sierpnia 2013 r.

 • Podpisanie ustawy - 19 wrze?nia 2013 r.
 • Wej?cie w ?ycie zmian - 2 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2013 poz. 1165)

UWAGA: Prace nad ustaw? zako?czone

Informacje o nowelizacji>>

Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Sprawiedliwo?ci

 


 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Stra?y Granicznej (druk senacki nr 226)

Tre?? projektu (etap inicjatywy ustawodawczej Senatu) >>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • uchwa?a w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – 7 marca 2013 r.
 • skierowano do I czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1250) - 9 kwietnia 2013 r.

Podmiot odpowiedzialny: Senat

 


 

Projekt ustawy o post?powaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (UD73)

Tre?? projektu przekazanego do konsultacji spo?ecznych>>

Tre?? projektu wniesionego do Sejmu>>

Przebieg prac legislacyjnych:

 • konsultacje spo?eczne ustawy: 15 kwietnia 2013 r.
 • przyj?cie przez Rad? Ministrów – 9 lipca 2013 r.
 • skierowanie na I czytanie w nadzwyczajnej komisji sejmowej (druk sejmowy nr 1577) – 26 lipca 2013 r.
 • II i III czytanie projektu - 22 i 23 pa?dziernika 2013 r.
 • przekazanie do Senatu - 24 pa?dziernika 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 22 listopada 2013 r.
 • przekazanie ustawy do podpisu prezydenta  -  25 listopada 2013
 • podpisanie ustawy przez rezydenta -  13 grudnia 2013
 • og?oszenie ustawy  – 7 stycznia 2014 r. adres publikacyjny: Dz. U z 2014 poz. 24
 • data wej?cia w ?ycie – 22 stycznia 2014 r.

Uwaga: Prace nad ustaw? zako?czone.

Tre?? ustawy >>

 


 

Rz?dowy projekt ustawy o zmianie ustaw reguluj?cych wykonywanie niektórych zawodów (druk sejmowy 806)

 • skierowanie do sejmowej komisji nadzwyczajnej – 9 listopada 2012 r.
 • wys?uchanie publiczne – 10 grudnia 2013 r.
 • II czytanie w Sejmie – 4 kwietnia 2013 r.
 • III czytanie w Sejmie – 19 kwietnia 2013 r.
 • stanowisko Senatu – 16 maja 2013 r.
 • uchwalenie ustawy – 13 czerwca 2013 r.
 • og?oszenie ustawy – 23 lipca 2013 r., adres publikacyjny: Dz.U. z 2013 r., poz. 829

UWAGA: Zako?czone prace nad ustaw?.

Opis zmian wprowadzanych ustaw? TUTAJ>>

 


 

Ustawa o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie

Fundacja aktywnie uczestniczy w opracowywaniu postulatów dotycz?cych zmian w ustawie o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie. Postulaty te wypracowywane s? w toku prac Zespo?u Monitoruj?cego do spraw Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Spo?ecznej. W pracach tych stale uczestniczy Justyna Podlewska – koordynator dzia?u prawnego Fundacji.

Przebieg prac nad zmianami:

 

 • Posiedzenie Zespo?u Monitoruj?cego do spraw Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Spo?ecznej - 10 wrze?nia – 1 pa?dziernika 2013 r.

Wypracowane przez Zespó? Monitoruj?cy propozycje zmian w ustawie>> 


 

Zmiany pozalegislacyjne

 

Standardy post?powania dla profesjonalistów pracuj?cych z dzie?mi:

1. Prokuratorzy:

Standardy post?powania z dzieckiem uczestnicz?cym w post?powaniu karnym

Rada Ekspertów przy Fundacji Dzieci Niczyje konsultowa?a i wspó?tworzy?a projekt Standardów, przeznaczonych dla prokuratorów prowadz?cych lub nadzoruj?cych post?powania karne z udzia?em ma?oletnich.

Prace trwa?y od marca do lipca 2013 r.

Dokument obj?? nast?puj?ce zagadnienia:

1. W zakresie post?powania przygotowawczego:

a. Nadzór nad czynno?ciami Policji i innych organów prowadz?cych post?powanie sprawdzaj?ce i przygotowawcze

b. Wykonywanie praw pokrzywdzonego dziecka w post?powaniu karnym

c. Przes?uchanie dziecka

d. Inne czynno?ci dowodowe z udzia?em dziecka.

2. Post?powanie s?dowe z udzia?em ma?oletniego.

Fundacja postuluje, aby te standardy sta?y si? wi???ce dla prokuratorów prowadz?cych post?powania z udzia?em dzieci.

Wi?cej informacji o spotkaniach Rady Ekspertów>>

 


 

2. Funkcjonariusze Policji:

Algorytm post?powania funkcjonariuszy Policji w sprawach dotycz?cych przemocy w rodzinie

Fundacja Dzieci Niczyje uczestniczy?a w pracach nad stworzeniem narz?dzia do szacowania ryzyka zagro?enia ?ycia i zdrowia w zwi?zku z przemoc? w rodzinie oraz algorytmu dzia?ania funkcjonariusza Policji w trakcie interwencji domowej. Inicjatorem prac nad tym dokumentem by?o Ministerstwo Spraw Wewn?trznych, a bra?y w nich udzia? tak?e Komenda G?ówna Policji oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Prace nad dokumentem trwa?y od maja do lipca 2013 r.

W toku prac przeanalizowano rozwi?zania do szacowania ryzyka przyj?te w innych krajach:

 • SARA - The Spousal Assault Risk Assessment (Kanada). Jest to kwestionariusz s?u??cy ocenie ryzyka napa?ci ze strony ma??onka na partnera, dzieci, pozosta?ych cz?onków rodziny czy jak?kolwiek inn? blisk? osob?.
 • Zintegrowany System Monitorowania Przemocy wobec kobiet – VPR i VPER z Hiszpanii,
 • MARAC - Multi-Agency Risk Assessment Conferences, interdyscyplinarne zespo?y ds. oceny ryzyka ze Szwecji,
 • DVSI - Domestic Violence Screening Instrument z USA,
 • Danger Assessment opracowane przez J.C. Campbell.

 Opracowany kwestionariusz oraz logarytm maj? s?u?y? podejmowaniu przez Policjantów skutecznej interwencji w sytuacji przemocy oraz poprawie bezpiecze?stwa dziecka w trakcie interwencji. Funkcjonariusze zostan? przeszkoleni w tym zakresie.

W sierpniu 2013 r. w województwie lubuskim przeprowadzony zostanie pilota? programu.

Do ko?ca roku 2013 r. narz?dzie do szacowania ryzyka przemocy ma otrzyma? ka?dy policjant w Polsce.

Wi?cej informacji o algorytmie TUTAJ>>

 

Fundacja przygotowa?a raport „Ochrona ma?oletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem lud?mi” z wdro?enia do polskiego porz?dku prawnego dyrektywy w sprawie zwalcza­nia niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzieci?cej i dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi lud?­mi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Raport jest podsumowaniem  programu „Monitoring wdra?ania unijnych dyrektyw dotycz?cych ochrony praw dzieci - ofiar przest?pstw”. 

Tre?? raportu - tutaj >>

Za??cznik nr 1: Tabela wdro?enia do polskiego porz?dku prawnego dyrek­tywy 2011/36/EU - tutaj >>

Za??cznik nr 2: Tabela wdro?enia do polskiego porz?dku prawnego dyrek­tywy 2011/92/EU - tutaj >>

Ochrona ma?oletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem lud?mi

(Wnioski) - tutaj >>

Projekt „Monitoring wdra?ania unijnych dyrektyw dotycz?cych ochrony praw dzieci – ofiar przest?pstw” by? finansowany z grantu Fundacji im. S. Batorego