Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Interwencja dla policjantów

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji do podstawowych zadań tej instytucji należą min.: ochrona życia i zdrowia ludzi, organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców.

Policja ma zatem obowiązek reagowania w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka oraz w sytuacji stwierdzenia przestępstwa wobec dziecka. Policja jest również ta instytucją, z której  pomocy powinni korzystać profesjonaliści w sytuacjach kryzysowych.

W przypadku uzyskania informacji, że dziecko jest ofiara przemocy policjant:

  1. Przeprowadzając interwencję, policjant podaje swoje imię i nazwisko, stopień, nazwę jednostki oraz numer służbowy.
  2. Dzieci poniżej 15. roku życia, które są ofiarami przestępstw zawartych w dziale XXV i XXVI Kodeksu karnego, podlegają specjalnej procedurze przesłuchania i nie mogą być przesłuchiwane przez policję. Podczas interwencji policja przeprowadza szczegółowy wywiad i ustalenia, czy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka  oraz zapewnia bezpieczeństwo dziecku.
  3. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie policjant wypełnia formularz „Niebieska Karta – A”, w obecności dziecka oraz w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo). Policja ustala dane pełnoletniej osoby najbliższej  dla dziecka.
  4. Policjant przekazuje dziecku formularz „Niebieska Karta–B”, oraz wyjaśnia dziecku, na czym polega procedura Niebieskie Karty i jakie ma dziecko prawa.
  5. Działania z udziałem dziecka w ramach procedury NK przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo). W przypadku ich braku wskazany jest udział psychologa.
  6. Formularz „Niebieska Karta – A” powinien zostać przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego na terenie gminy/dzielnicy, w której dziecko faktycznie przebywa..
  7.  Policja informuje opiekuna prawnego małoletniego pokrzywdzonego o organizacjach i instytucjach wspierających ofiary przestępstwa, a jeśli on sobie tego życzy – kontaktuje go z nimi.
  8. Wykonuje dokumentację fotograficzną zniszczeń (pomieszczeń lub przedmiotów), obrażeń ofiary, zabezpiecza odzież.
  9. Podejmuje decyzję o ewentualnym zatrzymaniu sprawcy.

10.  W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie uczestniczy w procedurze odebrania dziecka z rodziny oraz pomaga w umieszczeniu dziecka niezamieszkującej wspólnie dorosłej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

11.  W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka Policja umieszcza  doprowadza dziecko do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  lub w placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

12.  O powyższych działaniach zawiadamia  właściwy sąd rodzinny i nieletnich.