Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Interwencja dla pracowników ochrony zdrowia

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 wyróżnia jednostkę chorobową T74 – zespoły maltretowania, w której sklasyfikowane są zespoły wszystkich form krzywdzenia dziecka. Wystąpienie jednego z tych zespołów staje się problemem medycznym, podlegającym interwencji służby zdrowia.

Przedstawiciele ochrony zdrowia, podobnie jak inni profesjonaliści, są prawnie zobowiązani do podejmowania interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka. Przepisy dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej nie dają podstawy do niepodejmowania interwencji. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,  w art. 40 definiuje tajemnicę zawodową lekarza, jednakże w paragrafie 2 określa możliwości odejścia od niej. Lekarz odstępuje od zachowania tajemnicy w sytuacji, nakazuje  mu tak ustawa oraz gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Ustawy, które nakazują lekarzowi powiadomienie odpowiednich organów o przestępstwie lub zagrożeniu dobra dziecka zostały wskazane na początku niniejszego rozdziału. Obowiązek wypełnienia formularza „Niebieska Karta  - A” a tym samym wszczęcia procedury  „NK’ w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka jest określony w art. 9 d ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Analogiczne przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej znajdują się w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej( art. 17).

W sytuacji stwierdzenia w czasie badania ambulatoryjnego lub szpitalnego przestępstwa na szkodę dziecka, lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny:

  1. Umieszcza w dokumentacji wewnętrznej (historii zdrowia i choroby), wpis o symptomach przemocy wobec dziecka oraz informacje uzyskane od dziecka i rodzica/opiekuna.
  2. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny wypełnia formularz „Niebieska Karta – A”, w obecności dziecka.
  3. Lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny przekazuje dziecku formularz „Niebieska Karta–B”, oraz wyjaśnia dziecku, na czym polega procedura Niebieskie Karty i jakie ma dziecko prawa.
  4. Działania z udziałem dziecka w ramach procedury NK przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo). W przypadku ich braku wskazany jest udział psychologa.
  5. Formularz „Niebieska Karta – A” powinien zostać przekazany przez dyrektora podmiotu leczniczego do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego na terenie gminy/dzielnicy, w której dziecko faktycznie przebywa.

Lekarz ma obowiązek dokonać  badania lekarskiego dziecka w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydać osobie najbliższej (rodzic/opiekun prawny, dziadkowie, rodzeństwo)  zaświadczenie lekarskiego w tym przedmiocie.  Lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny przekazuje informację przełożonemu (kierownikowi przychodni, ordynatorowi/ oddziałowej).

  1. W przypadku podejrzenia przestępstwa na szkodę dziecka lub zagrożenia dobra dziecka przełożony składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich i/lub zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury
  2. Lekarz może podjąć decyzję o zatrzymaniu dziecka w szpitalu, jeżeli uważa, że powrót do domu narazi dziecko na przemoc . W przypadku podjęcia takiej decyzji ma obowiązek niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i nieletnich właściwy dla położenia szpitala wraz z opisem sytuacji i przyczyn podjętych działań.
  3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny wzywa policję, która zapewnia bezpieczeństwo dziecku i  umieszcza dziecko bez zgody opiekunów prawnych/rodziców w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.
  4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie lekarz/pielęgniarka/ratownik medyczny uczestniczy w procedurze odebrania dziecka z rodziny oraz pomaga w umieszczeniu dziecka  niezamieszkującej wspólnie dorosłej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo) w  rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.