Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Interwencja dla pracowników szkół

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje szkołę do wspomagania wychowawczej roli rodziny oraz do zapewnienia opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Rola szkoły w systemie ochrony dziecka przed krzywdzeniem jest bardzo znacząca.

Nauczyciele mają możliwość regularnego obserwowania funkcjonowania dziecka oraz zmian w jego zachowaniu. Pedagog i psycholog szkolny mają możliwość zdiagnozowania sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka.

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy, szkoła powinna podjąć następujące kroki:

  1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje informację wychowawcy klasy/pedagogowi/psychologowi szkolnemu/dyrektorowi szkoły.
  2. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie nauczyciel wypełnia formularz „Niebieska Karta – A”, w obecności dziecka oraz psychologa/pedagoga szkolnego.
  3. Nauczyciel przekazuje dziecku formularz „Niebieska Karta – B”, psycholog/pedagog szkolny wyjaśnia dziecku, na czym polega procedura „Niebieskie Karty” i informuje dziecko o jego prawach
  4. Działania z udziałem dziecka w ramach procedury NK powinny być  przeprowadzone  w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (dziadkowie, rodzeństwo). W przypadku ich braku wskazany jest udział psychologa/pedagoga szkolnego.
  5. Formularz „Niebieska Karta – A” powinien zostać przekazany przez dyrektora placówki do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego na terenie gminy/dzielnicy, w której dziecko faktycznie przebywa..
  6. Pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych, przekazuje im informację na temat przemocy wobec dziecka. Przeprowadza rozmowę z rodzicami. Przeprowadza również rozmowę uczniem w obecności wychowawcy.
  7. Pedagog/psycholog szkolny sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku, który uwzględnia sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku. Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku, jeżeli jest taka potrzeba. Ofertę placówek przekazuje rodzicowi/opiekunowi.
  8. Ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy dziecku, poprzez określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i zobowiązanie do skonsultowania dziecka i rodziny przez psychologa. W miarę możliwości ustala harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w sytuacji przemocy wobec dziecka.
  9. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest dotknięte przemocą w rodzinie informuje rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka i obowiązkach prawnych szkoły: wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz  zgłoszenia sprawy do prokuratury oraz   sądu rodzinnego i nieletnich przypadków przemocy  w rodzinie wobec dziecka. Pedagog/psycholog szkolny informuje o swoich działaniach dyrektora szkoły.

10.  Dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i/lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich w każdej sytuacji, kiedy dziecko jest ofiarą przestępstwa.

11.  W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka dyrektor szkoły wzywa policję która umieszcza dziecko bez zgody opiekunów prawnych/rodziców w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego  lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego.

12.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.