Change language English Polski

Jak reagowa? na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i m?odzie?. Poradnik dla szkó?

 

W ramach Projektu powsta?a publikacja "Jak reagowa? na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i m?odzie?. Poradnik dla szkó?". Jest ona dost?pna bezp?atnie. Publikacja skierowana jest do pedagogów i innych profesjonalistów pracuj?cych w szko?ach gimnazjalnych z dzie?mi i m?odzie??.
Mog? j? Pa?stwo ?ci?gn?? klikaj?c w poni?szy obrazek.
Jak reagowa? na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i m?odzie?. Poradnik dla szkó? to publikacja skierowana do pedagogów i innych profesjonalistów pracuj?cych w szko?ach gimnazjalnych z dzie?mi i m?odzie??. Zawiera informacje i narz?dzie niezb?dne do konfrontacji z problemem nadu?ywania internetu wsród m?odzie?y. Autorami s? zarówno specjali?ci z Fundacji Dzieci Niczyje, jak równie? terapeuci pracuj?cy z tym problemem.
W poradniku znajd? Pa?stwo:
  • Aspekty teoretyczne i wyniki bada?
  • Zasady wst?pnej diagnozy problemu
  • Zasady interwencji szko?y i placówki o?wiatowej
  • Zasady terpaii
  • Profilaktyk? nadu?ywania
  • Scenariusz spotkania z uczniami "Dzie? z ?ycia" (scenariusz dost?pny równie? tutaj)
  • Scenariusz spotkania z rodzicami "Internet bez przesady (prezentacja do scenariusza dost?pna poni?ej)
Publikacj? mo?na ?ci?gn?? klikaj?c w poni?szy obrazek.
Prezentacja towarzysz?ca scenariuszowi zaj?? dla rodziców "Internet bez przesady"
Publikacja powsta?a w ramach projektu "Internet TAK - Uzale?nienia NIE" dofinansowanego ze ?rodków Krajowego Funduszu Przeciwdzia?ania Hazardowi