Change language English Polski

Kampanie Spo?eczne

 • Sekret

  Celem kampanii spo?ecznej „Sekret” jest poszerzenie ?wiadomo?ci spo?ecznej nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zach?cenie do przeciwdzia?ania temu zjawisku poprzez przekazanie 1% podatku Fundacji Dzieci Niczyje. Kampania rozpocz??a si? od nietypowego wydarzenia w warszawskiej Kinotece.

  Wi?cej
 • Przytul hejtera

  Kampania spo?eczna przeciwko przemocy werbalnej w internecie. Jej celem jest u?wiadomienie m?odzie?y szkodliwo?ci internetowego hejtu i mowy nienawi?ci, a tak?e zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje, a partnerem firma Facebook. Honorowy patronat nad kampani? obj??a Ma??onka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

  Wi?cej
 • GADKI

  Jedno na pi?cioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem wg polskich bada?, tylko po?owa rodziców rozmawia z dzie?mi o zagro?eniach zwi?zanych z przemoc? seksualn?. Fundacja Dzieci Niczyje przygotowa?a kampani? edukacyjn? GADKI, w ramach polskiej edycji kampanii Rady Europy „1 na 5”. Rodzice b?d? mogli dowiedzie? si? z niej, jak w prosty i naturalny sposób, przekaza? dziecku informacje o niebezpiecznych sytuacjach i adekwatnych sposobach reagowania.

  Wi?cej
 • My?l?, wi?c nie ?l?

  Kampania pod has?em „My?l? wi?c nie ?l?” ma na celu edukowanie na temat niebezpiecze?stw zwi?zanych z sekstingiem oraz podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej wokó? tego zjawiska. Seksting to rejestrowanie i przesy?anie osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. Zjawisko to niesie ze sob? zagro?enia dla m?odych ludzi.

  Wi?cej
 • Dodaj znajomego

  Disney Channel i Disney XD wraz z Fundacj? Dzieci Niczyje przygotowali,  ogólnopolsk? kampani? „Dodaj znajomego”.  Ma ona u?wiadomi? dzieciom i m?odzie?y negatywne skutki hejtowania i zach?ci? do przeciwstawienia si? niew?a?ciwym zachowaniom w sieci.

  Wi?cej
 • Kartkówka

  Celem kampanii by?o u?atwienie zapami?tania numeru KRS Fundacji, a tym samym przekazanie 1% na rzecz organizacji. Akcja u?wiadamia jak mo?e wygl?da? codzienno?? dzieci do?wiadczaj?cych przemocy i wskazuje co mo?emy zrobi?, aby przerwa? ich dramat. Przez demonstracj? sytuacji dziecka krzywdzonego, Fundacja nak?ania odbiorców do zaanga?owania si? w przeciwdzia?anie przemocy wobec dzieci i wsparcia dzia?a?, których celem jest walka z problemem.

  Wi?cej
 • S?owa daj? moc!

  „Kocham Ci?”, „Wierz? w Ciebie”, „Uda Ci si?”: s?owa, które daj? dziecku moc s? bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominaj? lub trudno im je wypowiada?. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje i Agencji Reklamowej Publicis „S?owa daj? moc" ma na celu u?wiadomienie rodzicom, jak wa?ne w wychowywaniu s? dobre, pozytywne komunikaty, które przypominaj? dzieciom o tym, ?e s? kochane, akceptowane, ?e maj? wsparcie w najbli?szych.

  Wi?cej
 • Pomy?l, zanim wrzucisz

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na problem prywatno?ci dzieci w internecie i bezrefleksyjnego publikowania ich zdj?? w sieci. Dzi?ki ?atwo?ci obs?ugi serwisów spo?eczno?ciowych i ich popularno?ci, co dzie? do internetu trafiaj? dziesi?tki tysi?cy zdj?? dzieci. Zawieszaj?c zdj?cie w internecie tracimy nad nim kontrol?. W ramach kampanii chcemy zwróci? uwag? rodziców na kwesti? ich odpowiedzialno?ci za prywatno?? dzieci.

  Wi?cej
 • Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

  Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych i roli bliskich osób w ?yciu dziecka oraz u?wiadomienie szczególnej roli jak? dziadek/babcia mog? pe?ni? w ?yciu m?odego cz?owieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dziel?cych si? wiedz?, do?wiadczeniem, daj?cych wsparcie; wzmocnienie relacji pomi?dzy dziadkami/babciami a wnukami, a tak?e podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/bab?.

  Wi?cej
 • Z?a tradycja

  Kampania „Z?a tradycja” zwraca uwag? rodziców na to, ?e dawne ?rodki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) szkodz? dzieciom i musz? ulec zmianie. Kampania ma w zdecydowany sposób przekaza? im informacj?, ?e ?wiat si? zmieni?. Bicie dzieci jest nielegalne, poniewa? dziecko musi by? traktowane jak ka?dy obywatel i jego prawo do ochrony przed przemoc? musi by? respektowane.

   

  Wi?cej
 • S?owa rani? na ca?e ?ycie

  Akcja "S?owa rani? na ca?e ?ycie" to kampania spo?eczna, której celem jest wzrost ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa, ?e przemoc werbalna niesie za sob? d?ugotrwa?e negatywne konsekwencje.

  Wi?cej
 • Nie przegraj!

  Kampania informacyjno-edukacyjna "Nie przegraj" ma na celu podniesienie spo?ecznej ?wiadomo?ci problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego oraz ochron? dzieci i m?odzie?y.

  Wi?cej
 • PROMOCJA bezpiecze?stwa w sieci

  Celem akcji „PROMOCJA bezpiecze?stwa w sieci” jest zwrócenie uwagi rodziców na zagro?enia, z jakimi dzieci maj? lub mog? mie? kontakt w Internecie.

  Wi?cej
 • Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad

  Nikt w sieci nie jest anonimowy. Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad. Jedynie kwesti? zaanga?owanych ?rodków jest zidentyfikowanie osoby, która pope?ni?a w sieci przest?pstwo.

  Wi?cej
 • Z?y dotyk (II Etap)

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi Polaków na problem pedofilii, dostarczenie wiedzy nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, ochrony dzieci przed wykorzystywaniem oraz pomocy dzieciom, które go do?wiadczy?y.

  Wi?cej
 • Dziecko - ?wiadek szcz?gólnej troski (III Etap)

  Celem kampanii by?o rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestnicz?cych w procedurach prawnych w?ród profesjonalistów (s?dziów, bieg?ych s?dowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwra?liwienie ich na potrzeby dzieci-?wiadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla ma?ych ?wiadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów dzia?aj?cych pokoi przes?ucha? dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Wi?cej
 • Dzieci?stwo bez przemocy (II Etap)

  Celem kampanii jest u?wiadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

  Wi?cej
 • Dobry Rodzic - Dobry Start

  Celem kampanii by?o zwrócenie uwagi na trudno?ci wychowawcze jakie cz?sto napotykaj? m?odzi rodzice, promocja oferty pomocowej i edukacyjnej programu "Dobry Rodzic - Dobry Start".

  Wi?cej
 • Stop cyberprzemocy

  Cele, kampanii by?o zwrócenie uwagi na problem przemocy rówie?niczej przy u?yciu mediów elektronicznych.

  Wi?cej
 • Dziecko - ?wiadek szczególnej troski (II Etap)

  Celem kampanii by?o rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestnicz?cych w procedurach prawnych w?ród profesjonalistów (s?dziów, bieg?ych s?dowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwra?liwienie ich na potrzeby dzieci-?wiadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla ma?ych ?wiadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów dzia?aj?cych pokoi przes?ucha? dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Wi?cej
 • Internet to okno na ?wiat. Ca?y ?wiat.

  Akcja "Internet to okno na ?wiat, ca?y ?wiat" po?wi?cona jest problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi tre?ciami w sieci

  Wi?cej
 • Zobacz - Us?ysz - Powiedz

  Celem kampanii by?o uwra?liwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci, zwi?kszenie zaanga?owania ?wiadków przemocy w jej przeciwdzia?anie. 

  Wi?cej
 • Dzieci nie s? na sprzeda?

  Celem kampanii by?o zwi?kszenie ?wiadomo?ci profesjonalistów stykaj?cych si? w swojej pracy z dzie?mi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dzie?mi oraz rozwini?cie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu.

  Wi?cej
 • Dziecko - ?wiadek szczególnej troski (I Etap)

  Celem kampanii by?o rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestnicz?cych w procedurach prawnych w?ród profesjonalistów (s?dziów, bieg?ych s?dowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwra?liwienie ich na potrzeby dzieci-?wiadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla ma?ych ?wiadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów dzia?aj?cych pokoi przes?ucha? dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Wi?cej
 • Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie

  Akcja po?wi?cona zosta?a problemowi uwodzenia dzieci w Internecie i rozpocz??a w Polsce dyskusj? na temat tego problemu.

  wi?cej
 • Z?y dotyk (I Etap)

  Celem by?o u?wiadomienie spo?ecze?stwa o problemie, który dotyka znacznie wi?cej dzieci, ni? mo?na by przypuszcza?. Badania przeprowadzone przed rozpocz?ciem kampanii pokaza?y, ?e w polskich domach rzadko rozmawia si? na temat wykorzystywania seksualnego dzieci.

  Wi?cej
 • Dzieci?stwo bez przemocy (I Etap)

  Celem kampanii bylo zwi?kszenie spo?ecznego zaanga?owania w sprawy przeciwdzia?ania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwi?za? zwi?zanych z przeciwdzia?aniem przemocy, motywowanie spo?eczno?ci lokalnych do dzia?a? na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja spo?eczna dostarczaj?ca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

  Wi?cej