Change language English Polski

Ka?dy ruch w Internecie zostawia ?lad

Czas trwania: czerwiec – pa?dziernik 2010

Cel kampanii: Celem kampanii jest u?wiadomienie lub przypomnienie sprawcom, równie? tym potencjalnym, ?e uwodz?c dzieci w Internecie, pope?niaj? przest?pstwo. Kampania ma zwróci? uwag? na jeszcze jedn? wa?n? kwesti? w internetowych relacjach dziecko-doros?y – niezale?nie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialno?? zawsze le?y po stronie osoby doros?ej.

8 czerwca 2010 roku wesz?a w ?ycie nowelizacja kodeksu karnego, która penalizuje proceder uwodzenia dzieci w Internecie. Od tego dnia ju? nawet nawi?zywanie w Internecie kontaktów z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przest?pstwem. Kodeks karny przewiduje za przest?pstwo tego typu do dwóch lat pozbawienia wolno?ci (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolno?ci, je?li sprawca wykorzysta? np. niewiedz? lub nie?wiadomo?? dziecka (art. 200a § 1).

Praktycznie wszystkie dzieci w wieku szkolnym w Polsce maj? ju? dost?p do Internetu. Najm?odsi internauci bezrefleksyjnie podaj? w sieci informacje, które cz?sto pozwalaj? na ich odszukanie w ?wiecie realnym. Wed?ug bada? sonda?owych, blisko 3/4 spo?ród najm?odszych internautów otrzymuje w sieci propozycje spotkania w ?wiecie realnym. Ponad 1/4 skorzysta?a z niej co najmniej raz, zazwyczaj nawet nie informuj?c o tym swoich rodziców. Tym wi?kszym sukcesem jest wi?c wprowadzenie przepisów pozwalaj?cych na ?ciganie i karanie osób, których celem jest wykorzystanie dziecka, nawet je?li nie dosz?o do niego w ?wiecie realnym. W ramach programu Dziecko w Sieci chcemy zwróci? uwag? opinii spo?ecznej na problem kontaktów dzieci z osobami znanymi jedynie z Internetu.

 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizuj?ca: VA Strategic Comunications

Media: Prasa, Internet, outdoor

Materia?y:

  Plakat kampaniiKa?dy ruch w internecie zostawia ?lad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot kampanii

 

Wi?cej na stronie programu Dziecko w Sieci