Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Kodeks Postępowania

Czym jest Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania to narzędzie promujące społeczną odpowiedzialność biznesu w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich w turystyce. Ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce oraz inicjowanie i wdrażanie działań, które mają na celu przeciwdziałanie temu problemowi. Kodeks powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT Sweden przy wsparciu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). Od 2004 roku funkcjonuje jako organizacja pozarządowa z siedzibą w Nowym Yorku.

Kodeks Postępowania jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci. Obecnie ponad 1000 firm z 43 państw podpisało dokument i tym samym zobowiązało się wypełniać sześć kryteriów postępowania:

1. Ustanowienie polityki korporacyjnej, mającej na celu przeciw¬działanie komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci.

2. Prowadzenie szkoleń dla personelu na temat ustanowionej przez firmę polityki i wprowadzonych wewnętrznych procedur postępowania. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej.

3. Wprowadzenie w umowach z podwykonawcami klauzul, potępiających turystykę seksualną oraz informujących o działaniach podejmowanych przeciwko wykorzystywaniu dzieci w tym procederze.

4. Opracowanie i dystrybuowanie materiałów uwrażliwiających na problem turystyki seksualnej (broszur, ulotek, katalogów, spotów filmowych, informacji zamieszczanych w Internecie etc.).

5. Informowanie współpracujących firm, organizacji i instytucji, np. policji, taksówkarzy, właścicieli barów czy restauracji etc. o problemie turystyki seksualnej i prowadzonej przez firmę polityce.

6. Przedstawianie corocznego sprawozdania dot. wdrażanej polityki.

W każdym kraju, gdzie promowana jest misja Kodeksu Postępowania powoływany jest lokalny przedstawiciel (ang. Local Code Representative). Jest to organizacja pozarządowa zaangażowana w zwalczanie komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci zrzeszona w sieci ECPAT International. Jej rolą jest wspieranie merytoryczne grup hotelarskich, agencji turystycznych i innych instytucji działających w branży turystycznej we wdrażaniu zasad postępowania zawartych w Kodeksie. Od 2012 roku tę funkcję w Polsce pełni Fundacja Dzieci Niczyje.

Pobierz ulotkę o Kodeksie Postępowania

Więcej informacji o Kodeksie Postępowania na świecie: www.thecode.org

Sygnatariusze Kodeksu w Polsce

Pierwszym podmiotem branży turystycznej w Polsce, który przystąpił do Kodeksu jest Grupa Hotelowa Orbis.

9 października 2012 r. Laurent Picheral, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis, oficjalnie popisał Kodeks Postępowania w obecności Ryszarda Garbarza, Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Moniki Sajkowskiej, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Sygnatariusze Kodeksu na świecie

Jak przystąpić do Kodeksu Postępowania?

Kodeks Postępowania jest przeznaczony dla firm działających w branży turystycznej i zainteresowanych podjęciem działań chroniących dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem kryteriów Kodeksu w swojej firmie i promowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, zapraszamy do kontaktu pod adresem kodeks@fdn.pl lub pod numerem telefonu 22 616 16 69.

O Kodeksie Postępowania na stronie internetowej Policji